Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2020, 8734VerordeningenWijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Besluit: 24 november 2020

Kenmerk: 2020/0312986

Inlichtingen bij: J.H. Vrielink

Telefoon: 038 499 83 02

E-mail: jh.vrielink@overijssel.nl

 

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 als volgt is gewijzigd:

Artikel I

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Paragraaf 2.10 Stimuleren wooninitiatieven

In artikel 2.10.10 wordt ‘1 december 2020’ vervangen door: 1 december 2021

Paragraaf 2.12 Advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

In artikel 2.12.10 wordt ‘1 december 2020’ vervangen door: 1 december 2021

Paragraaf 3.16 Stimuleren energie innovatie

In artikel 3.16.10 wordt ‘tot 31 december 2020’ vervangen door: tot en met 30 juni 2021

Paragraaf 3.17 Energiezuinige terrasverwarming via kussens (looptijdverlenging)

In artikel 3.17.9 wordt ‘31 december 2020’ vervangen door: 30 juni 2021

Paragraaf 4.1 Faunabeheereenheden

In artikel 4.1.5 wordt ‘jaarlijks een’ vervangen door: een meerjarig

Paragraaf 4.5 Verbeteren condities voor aandachtsoorten 2.0

In de paragraaftitel wordt ‘2.0’ vervangen door: 3.0

 

In artikel 4.5.8 wordt ‘1 december 2020’ vervangen door: 1 december 2023

Paragraaf 4.8 Groene schoolpleinen

In artikel 4.8.10 wordt ‘1 april 2021’ vervangen door: 1 december 2023

 

Na paragraaf 4.14 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, die als volgt luidt:

Paragraaf 4.15 Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

 

Algemene toelichting:

Nederland staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, circulaire economie, biodiversiteit en energie, die regionaal een grote weerslag hebben op het leven en de kwaliteit van de directe leefomgeving van bewoners en gebruikers van het landelijk gebied.

Daarom hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen geslagen met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). Bij de aanpak wordt rekening gehouden met de verschillende regio’s en kenmerken. Daarom zijn de regio’s verdeeld in vijftien kansrijke gebieden met elk eigen opgaven. Deze opgaven zijn vertaald in een IBP-VP-gebiedsplan en projecten.

 

De provincie Overijssel heeft van het Rijk een Specifieke Uitkering ontvangen voor twee gebieden en de daarbij behorende opgaven. De twee gebieden zijn het Veenweidegebied Noordwest Overijssel (Weerribben Wieden) en Veedicht gebied Salland-Twente, deelgebied Twente.

Deze subsidieregeling is bedoeld voor deze twee aangewezen gebieden die elk een IBP-VP-gebiedsplan inclusief projectenlijst (uitvoeringsprogramma) hebben. De IBP-VP-gebiedsplannen en projectenlijsten zijn in bestuurlijke overleggen vastgesteld en door het ministerie van LNV goedgekeurd. In de ministeriële regeling nr. 44668 die op 19 augustus 2020 in de Staatscourant is gepubliceerd, staat dat aan het IBP-VP-gebiedsplan Weerribben Wieden € 4,39 miljoen inclusief btw is toegekend en aan het IBP-VP-Gebiedsplan Twente € 1,97 miljoen inclusief btw. Het betreft hier een beschikbaar subsidiebudget voor al aangewezen projecten met een vastgesteld maximum bedrag per project.

Artikel 4.15.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • -

  Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP): samenwerkingsafspraken ‘Naar een Vitaal Platteland’ die in juli 2018 getekend zijn door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen (Kamerstukken II 2018/19, 33 576, nr. 137) en de activiteiten op grond van die afspraken;

  Toelichting: deze definitie is overgenomen uit de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 augustus 2020, nr. WJZ/ 20215117, houdende regels voor het verstrekken van eenmalige specifieke uitkeringen in verband met de uitvoering van het interbestuurlijk programma ‘Naar een Vitaal Platteland’ (Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland), Staatscourant nr. 44668 van 20 augustus 2020.

 • -

  IBP-VP gebiedsplan: plan waarin staat aangegeven op welke wijze invulling gegeven wordt aan een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak in een van de gebieden, waar het Interbestuurlijk programma ‘Naar een Vitaal platteland’ zich op richt;

 • -

  Project: een project dat is opgenomen in de projectenlijst en dat bijdraagt aan de opgaven van het betreffende gebied;

 • -

  Projectenlijst: de Projectenlijst zoals opgenomen in het IBP-VP-gebiedsplan Veedicht gebied Salland-Twente, deelgebied Twente dan wel het IBP-VP-gebiedsplan Veenweide Noordwest Overijsel (Weerribben-Wieden).

  Toelichting: Op de Projectenlijst staan alle gezamenlijk door het Rijk, provincie Overijssel, betrokken gemeenten en waterschappen aangewezen projecten die in aanmerking komen voor een subsidie op basis van deze regeling.

Artikel 4.15.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die zijn opgenomen in de Projectenlijst.

Artikel 4.15.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4.15.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is de aanvrager van het desbetreffende project zoals dat is opgenomen in de Projectenlijst;

 • b.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 lid 1 van het VWEU, dan voldoet deze aan de AGVV.

Artikel 4.15.4 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 100% van het bedrag dat voor het betreffende project is opgenomen in de Projectenlijst.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt voor gemeenten als aanvrager dat het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt verminderd met de vooraf geraamde compensabele BTW.

Toelichting: In de Projectenlijst is voor elk project een vast bedrag bepaald. Het subsidiebedrag bedraagt het bedrag dat is opgenomen in de desbetreffende lijsten in de kolommen “Waarvan beoogd te financieren uit IBP-VP’’ en “Waarvan gefinancierd uit IBP-V en Klimaatenvelop samen’’.

Voor gemeenten speelt het BTW-compensatiefonds. De bij dat fonds compensabele btw is al afgeroomd en de gemeenten dienen dus exclusief die compensabele btw in. Het maximale subsidiebedrag is dan het bedrag dat in de Projetcenlijst staat, minus de vooraf geraamde compensabele btw. Gemeenten kunnen bij de aanvraag wél BTW opvoeren, indien dat boven de vooraf aangegeven hoeveelheid compensabele BTW uitgaat.

Artikel 4.15.5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.5 en 1.1.6 geldt een vastgesteld bedrag zoals opgenomen in de Projectenlijst.

 • 2.

  Voor zover er geen sprake is van staatssteun, zijn in afwijking van artikel 1.1.6 derde lid de kosten die voortvloeien uit financiële verplichtingen, aangegaan voordat de aanvraag voor subsidie is ontvangen, wel subsidiabel, voor zover deze zijn gemaakt zijn na 1 maart 2019 én voor 31 december 2023 (IBP-VP-gebiedsplan Veedicht gebied Salland-Twente, deelgebied Twente) dan wel 31 december 2025 (IBP-VP-gebiedsplan Veenweide Noordwest-Overijsel (Weerribben-Wieden)).

Artikel 4.15.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 4.15.2 een projectplan waarin de activiteiten nader zijn omschreven voorzien van een planning en inzage in de kosten.

Artikel 4.15.7 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 4.15.8 Bevoorschotting

In afwijking van artikel 1.3.2 verstrekken Gedeputeerde Staten de aanvrager een voorschot van maximaal 80% van de verleende subsidie.

Artikel 4.15.9 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht om, in het geval een project gaat wijzigen ten opzichte van de Projectenlijst, dit vooraf ter advisering voor te leggen aan het Programmateam van het IBP-VP-gebiedsplan Veenweide Noordwest Overijsel (Weerribben-Wieden) dan wel het Ambtelijk Kernteam van het IBP-VP-gebiedsplan Veedicht gebied Salland-Twente, deelgebied Twente.

Artikel 4.15.10 Vaststelling subsidie vanaf € 25.000

In afwijking van de artikelen 1.4.2, 1.5.2 tweede lid en 1.5.3 tweede lid, verantwoordt een gemeente of een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen zich ingevolge artikel 17a, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet via het systeem van single information, single audit, zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking SiSa van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting: voor andere aanvragers dan een gemeente of een openbaar lichaam gelden artikel 1.4.2 en de artikelen onder paragraaf 1.5 van dit Uitvoeringsbesluit.

Artikel 4.15.11 Looptijd

 • 1.

  Deze paragraaf is geldig tot 1 december 2025, tenzij Gedeputeerde Staten anders besluiten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is deze paragraaf voor het IBP-VP gebiedsplan Veedicht gebied Salland-Twente, deelgebied Twente, geldig tot 1 december 2023.

Paragraaf 5.4 Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel

Na artikel 5.4.9 wordt een artikel 5.4.10 ingevoegd, dat als volgt luidt:

Artikel 5.4.10 Looptijd

Deze paragraaf is geldig tot 1 december 2023, tenzij Gedeputeerde Staten anders besluiten.

Paragraaf 5.5 Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel

Artikel 5.5.4 wordt vervangen door:

Artikel 5.5.4 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 500,- per structurele spitsmijding, tot een maximum van 50% van de subsidiabele kosten met als absoluut maximum € 50.000,- per aanvraag, waarbij de subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten maximaal 15% van de totale subsidie bedraagt.

Toelichting: De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de verwachte spitsmijdingen. Van de aangemelde investeringen wordt nagegaan wat deze aan structurele spitsmijdingen opleveren. Voor één structurele nieuwe spitsmijding geldt een subsidiebijdrage van € 500,-. Bij bijvoorbeeld tien spitsmijdingen leidt dat tot een subsidie van € 5.000,-. Voor de subsidie voor al die structurele spitsmijdingen bij elkaar opgeteld geldt als eerste maximum 50% van de investeringskosten die voor subsidie in aanmerking komen, en als tweede maximum € 50.000,- totale subsidie per aanvraag. Hierbij is de subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten maximaal 15% van de totale subsidie.

 

In artikel 5.5.9 wordt ‘1 december 2020’ vervangen door: 1 juli 2021

 

Na paragraaf 5.7 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, die als volgt luidt:

Paragraaf 5.8 Voucherregeling thuiswerkplannen

 

Algemene toelichting:

Sinds de COVID-19 maatregelen vanaf maart 2020 hebben werknemers massaal ervaring opgedaan met thuiswerken. Resultaat was dat er niet of nauwelijks files waren en de CO2 uitstoot van het verkeer sterk afnam. Dat sluit precies aan bij het Duurzaam Mobiliteitsprotocol. De provinciale projectorganisaties Twente Mobiel en Regio Zwolle Mobiel hebben dit protocol verspreid onder Overijsselse werkgevers.

Een deel van het massaal thuiswerken wil de provincie Overijssel ook na de coronacrisis vasthouden. We willen werkgevers waar mogelijkheden voor thuiswerken zijn, stimuleren een thuiswerkplan te maken om werknemers een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit.

Artikel 5.8.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • -

  thuiswerkplan: een plan waarin beschreven is welke maatregelen een werkgever neemt voor het spreiden van thuiswerkende werknemers over de week, het spreiden van het reizen naar het werk over de dag en het spreiden van het reizen over diverse vervoermiddelen. Bij het opstellen van een thuiswerkplan zal aandacht besteed moeten worden aan de aspecten motivatie en cultuur, faciliteiten thuis en op kantoor, en spelregels en afspraken.

  Toelichting: Op www.overijssel/nl/subsidie vindt u een Lijst uitwerkpunten thuiswerkplan hoe dit in het thuiswerkplan concreet kan worden gemaakt.

Artikel 5.8.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het laten opstellen van een thuiswerkplan dat door de werkgever wordt uitgevoerd.

Artikel 5.8.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5.8.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een werkgever met ten minste 50 werknemers in het totaal van fysieke vestigingen in Overijssel, waarbij aanvragers met enkel een fysieke vestiging in de gemeente Deventer uitgesloten zijn om een aanvraag in te dienen.

  Toelichting: De werkgever kan dus zowel ten minste 50 werknemers in één fysieke vestiging in Overijssel hebben, als verdeeld over meerdere fysieke vestigingen in Overijssel. Werkgevers in de gemeente Deventer zijn uitgesloten omdat deze gemeente mogelijkheden heeft binnen de Cleantechregio. Meer informatie is te vinden op https://slimschoonreizen.nl/slim-ondernemen

 • b.

  Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de De-minimisverordening.

Artikel 5.8.4 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt een vast bedrag van:

 • a.

  € 3.000,- voor werkgevers met 50 tot en met 99 werknemers;

 • b.

  € 3.500,- voor werkgevers met 100 tot en met 249 werknemers;

 • c.

  € 4.000,- voor werkgevers met 250 of meer werknemers.

Artikel 5.8.5 Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten derden zoals bedoeld in artikel 1.1.5, derde lid, welke betrekking hebben op het opstellen van een thuiswerkplan, zijn subsidiabel.

Artikel 5.8.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Voucherregeling thuiswerkplannen.

Artikel 5.8.7 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 5.8.8 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1 en 1.4.6. is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  binnen zes maanden na datum van de subsidieverlening de subsidiabele activiteit te hebben uitgevoerd;

 • b.

  in het thuiswerkplan alle punten uit de Lijst uitwerkpunten thuiswerkplan te hebben verwerkt;

  Toelichting: Daarmee is in het thuiswerkplan aandacht voor het spreiden van werknemers over de week en over de dag. De subsidieontvangende werkgever bepaalt in overleg met de externe adviseur op welke onderdelen de nadruk kan liggen.

 • c.

  mee te werken aan een eventuele evaluatie van de provincie.

Artikel 5.8.9 Looptijd

Deze regeling is geldig tot 1 juli 2021, tenzij Gedeputeerde Staten anders besluiten.

Paragraaf 6.26 Jonge bedrijfsopvolgers

In artikel 6.26.1 wordt de begripsbepaling van ‘familiebedrijf’ vervangen door:

 • -

  familiebedrijf: een bedrijf is een familiebedrijf als:

  • 1.

   er is sprake van een bedrijf waarin meerdere leden uit één familie actief kunnen zijn,

  • 2.

   het tenminste de tweede generatie betreft of dat het bedrijf binnenkort wordt overgedragen naar een volgende generatie.

Paragraaf 6.38 Family Next Overijssel

In artikel 6.38.1 wordt de begripsbepaling van ‘familiebedrijf’ vervangen door:

 • -

  familiebedrijf: een bedrijf is een familiebedrijf als:

  • -

   er is sprake van een bedrijf waarin meerdere leden uit één familie actief kunnen zijn,

  • -

   het tenminste de tweede generatie betreft of dat het bedrijf binnenkort wordt overgedragen naar een volgende generatie.

Paragraaf 7.5 Cultureel aanbod en talentontwikkeling

De paragraaf vervalt.

Paragraaf 7.12 Herbestemming Cultureel erfgoed

De paragraaf vervalt.

Paragraaf 7.13 Voucherregeling lokale convenanten cultuuronderwijs

In artikel 7.13.10 wordt ‘1 december 2020’ vervangen door: 1 december 2024

 

Inwerkingtreding:

Het besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het provinciaal blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd.