Provincie Zuid-Holland Kennisgeving Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) ten behoeve van Neste Netherlands B.V. voor de capaciteitsuitbreiding met een tweede productielijn aan de Antarcticaweg te Rotterdam-Maasvlakte (9999198714)

Wet milieubeheer

 

Gedeputeerden van Zuid-Holland maken bekend dat een omgevingsvergunning en een milieueffectrapport (MER) worden voorbereid voor de capaciteitsuitbreiding met een tweede productielijn voor de productie van hernieuwbare brandstoffen uit dierlijke en plantaardige oliën en vetten door Neste Netherlands B.V. op een locatie gelegen op ± 2 km van de huidige inrichting aan de Antarcticaweg te Rotterdam-Maasvlakte.

 

 

Aanleiding

Neste Netherlands B.V. (Neste) is voornemens een tweede productielijn te realiseren. Ten behoeve van het voornemen zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Onderdeel van de aanvraag is een MER.

 

MER en NRD

In het MER worden de milieueffecten op de omgeving in beeld gebracht van voorgenomen activiteit. Het MER bevat de milieu-informatie die nodig is voor de besluitvorming over de omgevingsvergunning. In de notitie Reikwijdte & Detailniveau Capaciteitsuitbreiding door 2e productielijn Neste Netherlands B.V. (NRD) wordt het voornemen om een omgevingsvergunning aan te vragen toegelicht en wordt een voorstel gedaan over de onderzoeken in het MER.

 

Zienswijzen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om de NRD voor advies toe te zenden aan wettelijke adviseurs, bestuursorganen en maatschappelijke partijen. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.27 van de Wet milieubeheer maakt het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat de NRD vanaf 20 november 2020 tot en met 31 december 2020 ter inzage gelegd wordt bij:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, zodra de bibliotheek weer open is voor bezoekers;

- de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle, na telefonische afspraak;

- de gemeente Westland, Omgevingscontactcentrum, Verdilaan 7 te Naaldwijk, na telefonische afspraak;

- de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje, na telefonische afspraak;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het voornemen en de NRD schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan:

 

 

DCMR Milieudienst Rijnmond

Afdeling Reguleren en Adviseren, bureau Ruimte & Leefomgeving

t.a.v. Adviesloket Ruimte & Leefomgeving

Postbus 843

3100 AV Schiedam

of via zienswijze@dcmr.nl

 

De zienswijzen en adviezen worden samengevat in het Advies Reikwijdte en Detailniveau en, voor zover relevant, verwerkt in het MER

 

De NRD is te raadplegen via www.overheid.nl.

 

Voor vragen over het voornemen kunt u zich wenden tot de heer Leenders van Neste Netherlands B.V. Hij is te bereiken via nummer 0181-354 111. Als u vraagt naar het secretariaat van de heer Leenders wordt u doorverbonden. Voor vragen over de m.e.r.-procedure of voor het maken van een afspraak voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u zich richten tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, 010-246 80 00 of info@dcmr.nl onder vermelding van zaaknummer 9999198714.

 

 

 

Naar boven