Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 8576Beschikkingen | afhandelingBeschikking Wet natuurbescherming, Dr. Schaepmanstraat, de Cornelis Musiusstraat, de Odulphusstraat en de Vondelstraat te Delft

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om ontheffing te verlenen voor het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de gierzwaluw en de huismus bij sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden. De locatie betreft Dr. Schaepmanstraat 2 t/m 22 en 79 t/m 125, de Cornelis Musiusstraat 1 t/m 15 en 2 t/m 16, de Odulphusstraat 36 t/m 57 en de Vondelstraat 2A te Delft.

Bezwaar

De beschikking is op 17 november 2020 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 29 december 2020 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00573715. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.