Wijziging Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 17 november 2020, kenmerk 4.5/2020002241, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, tot wijziging van de Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 4:81, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de artikelen 2.2 en 2.7 van de Wet natuurbescherming;

 

overwegende dat ontwikkelingen in de praktijk aanleiding geven om de beleidsregel aan te passen;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 10 december 2019, kenmerk 2019002733, Provinciaal Blad 8065 van 2019, als volgt te wijzigen.

 

 

ARTIKEL I

 

A

 

 • 1.

  In artikel 2.1 wordt onder verlettering van de onderdelen l tot en met o tot m tot en met p (ook in de toelichting) een onderdeel met toelichting ingevoegd luidende:

l. RSRS: regionaal stikstofregistratiesysteem waarin Gedeputeerde Staten depositieruimte kunnen vastleggen die vrijgemaakt is uit mitigerende maatregelen dan wel vrijvalt tijdens extern salderen en ten behoeve van saldering kan worden gebruikt bij het verlenen van natuurvergunning.

 

[Toelichting]

Sub l (RSRS)

Het RSRS is een depositiebank met als functie het salderen met stikstofruimte mogelijk te maken. In het regionaal stikstofregistratiesysteem kunnen Gedeputeerde Staten zowel vrijgemaakte als vrijgevallen ruimte opnemen.

 • Vrijgemaakte ruimte is de ruimte afkomstig uit mitigerende maatregelen, bijvoorbeeld een bedrijf dat in het kader van de gebiedsgerichte aanpak door de provincie wordt opgekocht of waarvan de emissie wordt gereduceerd (en waarvan duidelijk is dat dit bedrijf niet bij hoeft te dragen aan de reductiedoelstelling). Deze ruimte kan worden gebruikt voor het mogelijk maken van maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

 • Vrijgevallen ruimte is de ruimte die ‘vrijvalt’ tijdens extern salderen: omdat saldogever en saldo-ontvanger zich niet op exact dezelfde locatie bevinden ten opzichte van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, leidt extern salderen ertoe dat op bepaalde hexagonen meer gesaldeerd wordt dan nodig is. Dit meerdere komt ten goede aan het RSRS.

 

 • 2.

  In artikel 2.1 komt onderdeel m (nieuw) als volgt te luiden:

m. SSRS: stikstofregistratiesysteem als bedoeld in paragraaf 2.1.2 van de Regeling natuurbescherming.

 

3. In artikel 2.1, sub g, worden zowel “sub m” als “sub l” vervangen door “sub n”.

 

4. In artikel 2.5, achtste lid, wordt “sub m” telkens vervangen door “sub n”.

 

B

In artikel 2.9 en in de toelichting op artikel 2.9 wordt ‘stikstofregistratiesysteem’ steeds vervangen door ‘SSRS’.

 

C

Onder vernummering van de artikelen 2.10 tot en met 2.12 tot 2.11 tot en met 2.13 wordt een nieuw artikel 2.10 met toelichting ingevoegd, luidende:

 

Artikel 2.10 RSRS

 • 1.

  Gedeputeerde Staten dragen zorg voor de inrichting van het RSRS.

 • 2.

  Het RSRS wordt onderhouden en beheerd onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten.

 

Toelichting artikel 2.10 RSRS

In dit artikel is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten het RSRS inrichten, onderhouden en beheren of dit onder haar verantwoordelijkheid laten doen. Dit betekent onder meer dat Gedeputeerde Staten de vrijgemaakte en vrijgevallen ruimte die bestemd is voor opname in het RSRS, vastleggen in het RSRS. Dit biedt Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om deze ruimte later weer uit te geven op basis van nog vast te stellen verdelingsregels.

 

D

In de Toelichting algemeen wordt deze tekst verwijderd:

‘Overigens leidt extern salderen in de meeste gevallen tot een extra daling, omdat saldogever en saldo-ontvanger zich niet op exact dezelfde locatie bevinden ten opzichte van stikstofgevoelige gebieden. Op geen enkel relevant hexagoon mag de depositie toenemen. Daarvoor zijn één of enkele hexagonen bepalend. Dit betekent dat op andere hexagonen sprake is van een extra daling.’

 

en vervangen door:

‘Daarnaast valt bij extern salderen altijd ruimte vrij, omdat saldogever en saldo-ontvanger zich niet op exact dezelfde locatie bevinden ten opzichte van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Deze vrijvallende ruimte wordt vastgelegd in het RSRS en kan worden ingezet om in de nabije toekomst nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken door vergunningverlening. Depositiedaling wordt met name bereikt door generieke bronmaatregelen (zie onder meer de Kamerbrief van 24 april 2020, kenmerk BPZ 20120075).’

 

 

 

Toelichting bij het besluit tot wijziging van de regeling

 

Met deze wijzigingsregeling leggen Gedeputeerde Staten in de beleidsregel de basis voor het RSRS. Het instellen van het RSRS is namelijk nodig om te borgen dat stikstofdepositieruimte kan worden vastgelegd om later weer uit te geven in natuurvergunningen. Om die reden wordt alleen stikstofdepositieruimte in het RSRS vastgelegd die is vrijgemaakt of vrijgevallen ná instelling van het RSRS.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven: 19 november 2020

 

Naar boven