Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 855Overige overheidsinformatieAanvraag Waterwet, Dwarskade 7 te Nootdorp

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 6 februari 2020 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het wijzigen van de op 9 mei 2006, kenmerk DGWM/2006/6920, verleende vergunning i.v.m. het toestaan van een hogere injectietemperatuur. De locatie betreft Dwarskade 7, 2631 NA te Nootdorp (zaaknummer 00573712).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.