Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 8493Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Gemeentewerf en milieustraat Heldringstraat (9999197702)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 13 augustus 2020 van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maassluis een verzoek ontvangen om intrekking van de omgevingsvergunning, onderdeel milieu van 10 januari 2006, BES796893 met kenmerk 340517/20247695, krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken. Het betreft de omgevingsvergunning voor de locatie gemeentewerf en milieustraat gelegen aan de Heldringstraat 6 te Maassluis.

 

Het betreft een inrichting bestaande uit een stadswerf, voor opslag van materiaal en materieel,

een milieustraat, voor het op- en overslaan van diverse soorten afvalstromen afkomstig van hoofdzakelijk de inwoners van de gemeente Maasluis.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning in te trekken.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

19 november 2020 tot en met 30 december 2020 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis, na telefonische afspraak;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999197702.