Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 10 november 2020 tot wijziging van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant in verband met een vanwege de coronacrisis noodzakelijke versoepeling van de subsidieverplichtingen voor projecten als bedoeld in paragraaf 3 van die regeling (Achtste wijziging Subsidieregeling energie Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling energie Noord-Brabant te wijzigen teneinde de verplicht gestelde planning van de door de subsidieontvanger uit te voeren controles van kantoorpanden, bedoeld in paragraaf 3 van die regeling, te versoepelen en een mogelijkheid te creëren voor het indienen van een verzoek tot verlenging van de uiterlijke datum van afronding van die projecten;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling energie Noord-Brabant

Artikel 3.12 van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

 • 2.

  Het eerste lid, onder b (nieuw), vervalt, onder verlettering van de onderdelen c en d tot b en c.

 • 3.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2.

   Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder a, en de subsidieontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal 12 maanden.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2019.

’s-Hertogenbosch, 10 november 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

mr. I.R. Adema

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Achtste wijziging Subsidieregeling energie Noord-Brabant

Op grond van paragraaf 3 van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant zijn subsidies verstrekt aan gemeenten voor het houden van toezicht op het nemen van energiebesparende maatregelen in kantoorpanden. Het toezicht omvat gelet op artikel 3.6, onder c, zowel een eerste controle als een hercontrole. Artikel 3.12, onder b, bepaalt dat de subsidieontvanger de eerste controle in het jaar 2020 dient uit te voeren. In verband met de coronacrisis zijn veel kantoorpanden gesloten waardoor de subsidieontvanger niet altijd in de gelegenheid is aan deze verplichting te voldoen.

 

Gelet daarop is artikel 3.12, onder b, met deze regeling geschrapt zodat de subsidieontvanger ruimer de tijd heeft voor de uitvoering van de eerste controle. Artikel 3.12, onder a, blijft gelden zodat de subsidieontvanger het project (eerste controle en hercontrole) uiterlijk 30 juni 2022 dient af te ronden. Indien onvoorziene omstandigheden dat noodzakelijk maken kan de subsidieontvanger echter een verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging van die uiterlijke datum met maximaal 12 maanden. Een mogelijkheid daartoe is opgenomen in artikel 3.12, tweede lid.

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

 

 

de voorzitter

mr. I.R. Adema

 

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

 

Naar boven