Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 8322Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden treinlosstation- Van Zuijlen van Nieveltlaan 75 te Barneveld- OLO 4153239

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor : het uitbreiden van treinlosstation

Locatie : Van Zuijlen van Nieveltlaan 75 te Barneveld

Datum besluit : 10 november 2020

Datum verzending : 10 november 2020

Zaaknummer ODRN: W.Z19.101028.01

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 - 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 13 november 2020.

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het besluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer 4153239. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend bij het uiteindelijke besluit is.