Provinciale Staten van Gelderland stellen het inpassingsplan voor het vrijliggend fietspad langs de N832 vast

 

Bekendmaking van het besluit van 28 oktober 2020 - zaaknummer 2019-002448

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat Provinciale Staten op 28 oktober 2020 het inpassingsplan ‘Fietspad N832’ definitief hebben vastgesteld. Vanaf 5 november 2020 ligt het inpassingsplan ter inzage. Tot en met 17 december 2020 mogen belanghebbenden een beroep instellen. Hoe? Dat leest u in dit bericht.

 

Waarom een inpassingsplan?

Tussen de kruispunten Bernseweg-Weigraaf en Molen Achterdijk-Uilecotenweg in de gemeente Maasdriel komt een nieuw vrijliggend fietspad. Het bestaande vrijliggende fietspad vanaf de Uilecotenweg tot aan de rotonde in Kerkwijk wordt verbreed. Dit ligt gedeeltelijk in de gemeente Maasdriel en deels in de gemeente Zaltbommel. Het vrijliggende fietspad zorgt voor een veiliger fietsverbinding en stimuleert het gebruik van de fiets. Het inpassingsplan hiervoor is nu klaar.

 

Verdere procedure

Van vrijdag 6 november 2020 tot en met donderdag 17 december 2020 mogen belanghebbenden een beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij al eerder een zienswijze hebben ingediend bij het ontwerp inpassingsplan. Heeft een belanghebbende geen zienswijze ingediend? Dan kan men alleen beroep instellen als er goede redenen zijn waarom dat destijds niet is gelukt. De rechter toetst de genoemde reden.

 

De reactie (het beroepschrift) kunt u richten aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

 

Waar kunt u de stukken bekijken?

U kunt de stukken vinden op: www.gelderland.nl/N832. Hier vindt u ook informatie over de verdere planning en procedure van het project. De stukken staan ook op:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.IPfietspadN832-VST1.

 

U kunt de stukken ook lezen bij provincie Gelderland te Arnhem (Markt 11, Arnhem) en bij de gemeenten Maasdriel (Kerkstraat 45, Kerkdriel) en Zaltbommel (Hogeweg 11, Zaltbommel). Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u om alleen naar het gemeentehuis of provinciehuis te komen als het digitaal lezen van deze stukken voor u geen optie is.

 

Verzoek voorlopige voorziening

Het inpassingsplan treedt op vrijdag 18 december 2020 in werking. Binnen de beroepstermijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat geval wordt de werking van het inpassingsplan verschoven totdat hierover is besloten. Zowel aan het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Voor meer informatie en uitleg verwijzen wij u naar www.raadvanstate.nl.

 

Crisis- en herstelwet

Op het besluit over het inpassingsplan is afdeling 2 (Procedures) van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent voor het indienen van een beroepsschrift dat:

  • U de beroepsgronden (redenen waarom u het niet eens bent met het inpassingsplan) in het beroepschrift vermeldt;

  • het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Dit betekent dat de Raad van State de later aangeleverde documenten niet gaat beoordelen;

  • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

De Crisis- en herstelwet bepaalt tot slot dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn een uitspraak doet. Normaal gesproken is dat binnen twaalf maanden.

 

Ontwerp verkeersbesluit

Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het inpassingsplan ligt ook het ontwerp verkeersbesluit ter inzage. De procedures worden los van elkaar doorlopen, maar hebben inhoudelijk wel met elkaar te maken. Voor meer informatie verwijzen we naar de projectwebsite www.gelderland.nl/n832.

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

 

Naar boven