Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 7847Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers (Jonge Landbouwersregeling POP3 Gelderland 2020)

Bekendmaking van het besluit van 20 oktober 2020 - zaaknummer 2020-013314 tot vaststelling van een regeling

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Gelet op artikel 1.3 en paragraaf 3 van de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018;

 

Besluiten

 

vast te stellen het Openstellingsbesluit Fysieke Investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van Jonge Landbouwers, Gelderland 2020

 

 • I.

  Het subsidieplafond bedraagt € 1.500.000,- waarvan € 750.000,- bestaat uit middelen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en € 750.000,- uit provinciale middelen.

 

 • II.

  Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend in de periode 7 december 2020, vanaf 09.00 uur tot en met 12 februari 2021, tot 17.00 uur.

 

 • III.

  In Bijlage 1 zijn de nadere regels opgenomen die voor dit besluit gelden.

 

 • IV.

  In Bijlage 2 is de lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven opgenomen.

 

 • V.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Jonge Landbouwersregeling POP3 Gelderland 2020”.

 

 • VI.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en vervalt op 13 februari 2021, met dien verstande dat het zijn werking behoudt op de aanvragen die gedaan zijn tijdens de openstellingsperiode.

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Isabelle Wouters

Teammanager Programmering, Vitaal Platteland

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

Isabelle Wouters

Bijlage 1 Nadere regels Jonge Landbouwersregeling POP3 Gelderland 2020

Artikel 1

In deze regels wordt onder de Verordening verstaan: Verordening POP 3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018.

 

Artikel 2

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen die voorkomen op de investeringslijst die deel uitmaakt van deze regels en die is opgenomen als Bijlage 2.

 • 2.

  Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen.

 • 3.

  Een aanvraag om subsidie kan maximaal betrekking hebben op drie investeringscategorieën.

 • 4.

  Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1.15b en artikel 2.3.8 van de Verordening hanteren Gedeputeerde Staten de scores van de lijst en wordt gerangschikt op basis van het gemiddelde van de investeringscategorieën.

 • 5.

  De controleverklaring, bedoeld in artikel 2.3.4 lid 2 van de Verordening, betreft een rapport van feitelijke bevindingen (COS 4400) over gegevens van het eigen vermogen van het landbouwbedrijf en de verdeling daarvan onder de bedrijfshoofden.

 • 6.

  De peildatum voor het bepalen van de verdeling in het eigen vermogen zoals bedoeld in artikel 2.3.4, tweede lid, van de Verordening, is 31 december 2019, 30 april 2020 of 30 juni 2020.

Artikel 3

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, onder e, van de Verordening, is de subsidieontvanger niet verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de activiteit.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, onder h, van de Verordening, is de subsidieontvanger niet verplicht om eenmaal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

 • 3.

  In afwijking van de artikelen 1.23 en 1.25 van de Verordening, verstrekken Gedeputeerde Staten geen voorschot.

 • 4.

  In afwijking van artikel 1.27, eerste lid, van de Verordening, is de subsidieontvanger verplicht de aanvraag tot subsidievaststelling binnen twee jaar na de datum van de subsidiebeschikking in te dienen.

Bijlage 2 Lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven

Investeringscategorie

Specificatie

Score

1

Zonnepanelen en zonnecollectoren

Subsidiabel:

 

 • -

  Zonnepanelen, geplaatst op daken.

 • -

  Zonnecollectoren, evt. inclusief zonneboiler. De kosten van de boiler zijn niet subsidiabel zonder daadwerkelijke aanschaf van zonnecollectoren.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

   

Niet subsidiabel:

 

 • -

  Kosten met betrekking tot het warmtenet (bijvoorbeeld de radiatoren of vloerverwarming).

De opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van (netto) energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

6

2

Windmolen

Subsidiabel:

 

 • -

  Windmolen.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

De opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van (netto) energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

4

3

Kleine windturbine

Subsidiabel:

 

 • -

  Windturbine met een ashoogte van 15 meter of lager.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

De opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van (netto) energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

6

4

Systemen om plaatsspecifiek te kunnen werken in het kader van precisielandbouw

Subsidiabel:

 

 • -

  Systemen die plaatsspecifiek kunnen bemesten. De bedoelde systemen precisiebemesting zijn onder andere:

  • Systemen voor het gericht emissiearm, in de juiste dosering, zonder overlapping in de bodem toedienen van vloeibare stikstofhoudende kunstmeststoffen bij het planten, zaaien, aanaarden of het moment dat het gewas er aantoonbaar om vraagt;

  • Systemen om vloeibare meststoffen via druppelslangen in de juiste dosering en op het juiste moment toe te dienen aan het gewas;

  • Systemen voor het meten van het stikstofgehalte van de toegediende mest met NIRS indien dit meteen wordt door vertaald in het doseren;

  • Systemen voor rijenbemesting met dierlijke mest;

  • Systemen voor het digitaal meten van opbrengsten voor opbrengstkaarten ten behoeve van plaats-specifieke teeltoptimalisatie;

 • -

  Systemen die plaatsspecifiek gewasbeschermingsmiddelen en/of water kunnen toedienen.

 • -

  Systemen om plaatsspecifiek opbrengsten te kunnen meten.

 • -

  Systemen om plaatsspecifiek te kunnen poten, zaaien en/of planten.

 • -

  Systemen om plaats- en/of plantspecifiek onkruid te verwijderen.

 • -

  GPS/GIS apparatuur, inclusief bodemkaart voor bovenstaande systemen. De GPS/GIS apparatuur voor deze systemen is alleen subsidiabel in combinatie met aanschaf van bovenstaande systemen.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten

Niet subsidiabel:

 

 • -

  De tractor waaraan wordt gekoppeld.

 • -

  Abonnementen op software updates en servicecontracten.

 • -

  Zodebemester en rugspuit.

9

5

Mechanische mestscheidingsinstallatie

Subsidiabel:

 

 • -

  Mechanische mestscheidingsapparatuur zodat de ruwe mest door de mechanische bewerking wordt gescheiden in een dikke fractie en een dunne fractie.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

6

6

Machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding

Systemen/werktuigen die gericht zijn op ondiepe bodembewerking en gewasresten oppervlakkig te vermengen al dan niet in combinatie met direct zaaien, poten of planten en kunstmest toedienen of mechanische onkruidbestrijdingsmachines. Te denken valt aan rotoreggen, schoffels, grondwoelers, woelers, schijveneggen, cultivatoren die eventueel in dezelfde werkgang gebruikt worden als met zaai-, plantenpootmachines.

 

Subsidiabel:

 

 • -

  Machines ten behoeve van niet kerende grondbewerking.

 • -

  Machines ten behoeve van mechanische onkruidbestrijding.

 • -

  GPS/GIS apparatuur in combinatie met een investering in een machine voor niet-kerende grondbewerking.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel:

 

 • -

  (Eco)ploegen en spitmachines (kerende grondbewerking).

9

7

Machine om een grondbewerking uit te voeren en zaaien en poten/planten tegelijk.

Subsidiabel

 

 • -

  Machines voor het uitvoeren van een grondbewerking en dit combineren met zaaien/poten/planten.

 • -

  GPS/GIS apparatuur in combinatie met een investering in een machine voor het uitvoeren van een grondbewerking gecombineerd met zaaien/poten/planten.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

 • -

  Bijbehorende installaties die meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen kunnen toedienen.

8

8

Voorzieningen voor weidegang en bijbehorende systemen gericht op de monitoring van diergerelateerde zaken.

Subsidiabel:

 

 • -

  Systemen die (verschillende) diergerelateerde zaken kunnen registreren en monitoren, zoals locatie, vruchtbaarheid en gezondheid.

 • -

  Automatische weide-selectiepoorten voor koeien voor toegang richting de weide

 • -

  Aanschaf van software behorend bij een selectiepoort/GPS systemen voor koeien.

 • -

  Aanleg van een oversteekplaats, zoals veeroosters en/of een koetunnel.

 • -

  Bijbehorende aanleg- en installatiekosten.

 • -

  Bijbehorende software voor registratie en monitoring van diergerelateerde zaken.

Niet subsidiabel:

 

 • -

  Hardware zoals laptops/ computers, tablets etc. voor het ontvangen/ invoeren/sturen van GPS gegevens.

 • -

  Abonnementen op software updates en servicecontracten

 • -

  Kavelpad

7

9

Koematras, waterbed

Subsidiabel:

 

 • -

  Aanschaf koematrassen voor ligboxen.

 • -

  Aanschaf waterbedden voor koeien voor ligboxen.

 • -

  Bijbehorende aanleg- en installatiekosten.

Niet subsidiabel:

 

 • -

  Diepstrooisel en/of zandbedden.

 • -

  Alle andere varianten op rustmogelijkheden voor dieren.

 • -

  De stal of plek waar de matrassen of waterbedden in komen.

 • -

  Aanpassingen aan de stalinrichting ten behoeve van de ligboxen.

8

10

Varkensvriendelijke vloeren

Subsidiabel:

 

 • -

  Verblijfvloer / stalvloer voor guste en dragende zeugen:

   

  Een dichte vloer met een oppervlak van minimaal 1,50 m2 van per guste of dragende zeug.

 

 • -

  Vloer voor ligplaats voor kraamzeugen:

   

  Een dichte vloer van minimaal 1,40 meter Lengte en 0, 60 meter breedte per zeug. (De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar dat is niet verplicht).

   

 • -

  Verblijfvloer / stalvloer voor gespeende biggen:

   

  Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 0,20 m2 per gespeende big.

 

 • -

  Verblijfvloer / stalvloer voor vleesvarkens:

   

  Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 0,40 m2 per vleesvarken.

 

 • -

  Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens roosters:

   

  Een vloer voor een mestplaats voor vleesvarkens bestaande uit betonroosters of composietroosters. Nadrukkelijk zijn gietijzeren roosters, geprofileerde metaalroosters of kunststof roosters niet subsidiabel.

 

 • -

  Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens harde dichte vloer:

   

  Een vloer voor een mestplaats voor vleesvarkens van dichte beton/composietvloer met gierafvoer en dagelijkse mestverwijdering. (De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar dat is niet verplicht).

 

 • -

  Verblijfvloer / stalvloer voor dekberen of ligplaatsen voor dekberen:

   

  Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 76 % per dekbeer.

Varkensvriendelijke vloeren definities:

Dichte vloer volgens Besluit Houders van dieren, omschrijving dichte vloer, artikel 2.18.6 :

 

Een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:

 

 • a.

  het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en

   

 • b.

  de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.

Harde dichte vloer is bijvoorbeeld beton/composietvloer of een metalen plaat.

 

Zachte dichte vloer is bijvoorbeeld geplastificeerd metaal of rubbercoating.

8

11

Open water voorzieningen voor pluimvee

Subsidiabel:

 

 • -

  Open water voorziening voor pluimvee: een optimaal watersysteem voor een meer natuurgetrouwe vorm van watergebruik door pluimvee. Een natuurgetrouw watersysteem zorgt ervoor dat vogels kunnen poetsen, reinigen en drinken. Voorbeelden van open watersystemen zijn systemen met bijvoorbeeld ronddrinkers, drinkgoten, vogeldouches, vogelpoelen voor (ondiep) badderen.

 • -

  (Aanleg) waterleidingen voor de open water voorziening voor pluimvee.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel:

 

 • -

  Zwemvoorzieningen: Zwemwater is geen vereiste voor deze optimale watersystemen en daarmee zijn zwemvoorzieningen niet subsidiabel.

 • -

  Drinknippels en een daarbij horend waterleidingsysteem. Dit is geen optimaal natuurgetrouw watersysteem en daarmee niet subsidiabel.

Een open water voorziening buiten de stal op landbouwgrond is niet toegestaan. De open water voorziening moet zich binnen de stal bevinden. De open water voorziening in de stal moet aan de wettelijke hygiëne voorschriften voldoen, zie de vereisten van de (lokale) overheid.

6

12

Pad cooling in stallen voor veehouderij

Subsidiabel:

 

 • -

  Pad cooling systeem ten behoeve van stallen dat zorgt voor afkoeling van binnenkomende lucht via het verdampen van water in de binnenkomende lucht.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

8

13

Energiebesparende maatregelen met behulp van systemen die warmte of koelte hergebruiken om te verwarmen of te koelen

Subsidiabel:

 

 • -

  Warmte wisselaar inclusief onderdelen van het systeem voor het regelen van de temperatuur op basis van lucht-lucht of medium-lucht zoals water-lucht.

 • -

  Voorbeelden zijn verwarming waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte of warme stallucht om nieuwe verse lucht mee te warmen.

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel:

 

 • -

  Reguliere verwarmingssystemen o.a. waarbij water moet worden opgewarmd met gas of elektriciteit om de lucht te warmen. Het is noodzakelijk om warmte of koelte te hergebruiken (wisselwerking) om te warmen of koelen.

De opgewekte energie of warmte moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van (netto) energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

7

14

Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling

Subsidiabel:

 

 • -

  Aanleg van overdekte verharde, vloeistofdichte vul- en wasplaats voor spuitmachines, inclusief een voorziening voor opvang en opslag van waswater.

 • -

  Chemisch zuiveringssysteem voor was- en spoelwater van spuitmachines (dat wil zeggen de aanschaf en aanleg van een chemisch zuiveringssysteem dat is opgenomen op de BZG-lijst

 • -

  Biologisch zuiveringssysteem voor was- en spoelwater van spuitmachines (dat wil zeggen de aanschaf en aanleg van een vloeistofdicht biologisch zuiveringssysteem).

 • -

  Een waterdichte opslagput voor de opvang van perssap, percolatiewater en afstromend water van kuilplaten, voerplein of koepad, waarmee erfafspoeling gescheiden blijft van regulier rioolsysteem. Inclusief de buizen, goten, richels en kolken voor afvoer van met voer- of mestresten vervuild water naar de daarvoor bestemde opslagput.

 • -

  Een waterdichte opvangput waarmee verontreinigd afvalwater van het bedrijf gescheiden blijft van regulier rioolsysteem. Inclusief de buizen, goten, richels en kolken voor afvoer.

 • -

  Waterveegmachine met opvangbak erfafspoeling of bedrijfsafvalwater.

 • -

  Veegmachine voor het schoonhouden van het erf ter voorkoming van erfafspoeling bij regen.

 • -

  Opvang- en afvoersysteem van perssappen (onder sleufsilo’s).

 • -

  Bijbehorende installatiekosten

Niet subsidiabel:

 • -

  Systemen voor het lozen van drain- of afvalwater vanuit kassen.

 • -

  Overkapping voor een voederopslag.

 • -

  Overkapping voor een mestopslag.

 • -

  Kosten voor herinrichting van het erf.

 • -

  Erfverharding.

 • -

  Hemelwatersysteem waaronder dakgoten, buizen voor afvoer en reguliere riolering.

 • -

  Spoelplaats (voor materieel anders dan een spuitmachine e.d.)

 • -

  Kuilplaten of sleufsilo’s;

 • -

  Installaties of machines voor opvang van perssap of percolaat indien een overloopvoorziening is of wordt aangebracht naar het reguliere riool, de bodem of het oppervlaktewater.

 • -

  Waterzuiveringsinstallatie

6

 • -

   

15

Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij en vleeskalverhouderij

Emissiearme vloer voor stallen in de rundveehouderij en aanleg daarvan.

 

Subsidiabel: De vloerdelen van de volgende typen:

 

 • -

  Rundveevloer MDV type A1.10: BWL 2010.31.V5, ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif

 • -

  Rundveevloer MDV type A1.13: BWL 2010.34.V7, ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif

 • -

  Rundveevloer MDV type A1.14: BWL 2010.35.V7, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mest afstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif

 • -

  Rundveevloer MDV type A1.21: BWL2013.01.V3, ligboxenstal met vlakke vloerplaten met tegelprofiel, hellende sleuven en regelmatige mest afstorten voorzien van afdichtflappen of -kleppen en mestschuif

 • -

  Rundveevloer MDV type A1.23: BWL2013.04.V4, ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urineafvoergat en hellende dwarsgroeven, aaneengesloten gelegd of gescheiden door mest afstorten voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif

 • -

  Rundveevloer MDV type A1.28: BWL2015.05 Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif.

 • -

  Rundveevloer MDV type A.133 ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van rubberen sleufvloer met 3% hellende langssleuven en geprofileerd rubber (hellende V-vorm) met groeven en nopjes tussen de langssleuven, met mestschuif (BWL 2018.06).

 • -

  Vleeskalveren MDV type A 4.8 stal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten (BWL 2018.04).

  • -

   (Robot) Mestschuifsysteem en robot mestcollectors voor genoemde typen vloeren waarbij een mestschuif/robot verplicht is.

  • -

   Bijbehorende aanleg- en installatiekosten.

Niet subsidiabel:

 

 • -

  Fundering waarop vloer ligt.

 • -

  Mestkelder.

 • -

  Muren en dak stal.

 • -

  Mestkanaal.

 • -

  Sloopkosten oude vloer.

6

16

Biobed of biofilter

Een biobed of een biofilter is een filterinstallatie voor luchtuitstoot vermindering door filterend materiaal wat uit de natuur komt, zoals houtsnippers of kokosschalen in combinatie met micro-organismen en schimmels.

 

Subsidiabel:

 

 • -

  Alle onderdelen van het biofilter of biobed voor luchtuitstoot vermindering door natuurlijk filtermateriaal zoals houtsnippers of kokosschalen in combinatie met micro organismen en schimmels.

 • -

  De bijhorende installatie die de te reinigen luchtstroom door het biobed of biofilter blaast of afzuigt.

 • -

  Bijbehorende aanleg- en installatiekosten

Niet subsidiabel:

 

Een (biologische) luchtwasser waarin het bio filter kan worden gebruikt. Enkel het bio filter zelf is subsidiabel.

5

17

Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen

Subsidiabel:

 

 • -

  Oliefilmsysteem met drukleidingen; 54% emissiereductie fijn stof (BWL 2009.17)

 • -

  Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden; 49% emissiereductie fijn stof (BWL 2009.18)

 • -

  Ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijn stof (BWL 2011.01)

Niet subsidiabel:

 

Olie.

8

18

Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van pluimveestallen

Subsidiabel:

 

 • -

  Aanbrengen oliefilm in stallen met gedeeltelijk rooster door middel van een olierobot; 30% emissiereductie fijn stof (BWL 2015.02)

 • -

  Strooiselschuif bij volièrehuisvesting; 20% emissiereductie fijn stof (BWL 2017.02)

Niet subsidiabel:

 

Olie.

6

19

Luchtwassystemen in de veehouderij

Dit zijn gecombineerde luchtwassers die naast ammoniak ook fijnstof en geur reduceren en vallen in de RAV-lijst.

 

Subsidiabel:

 

 • -

  Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V7), luchtwassysteem zoals omschreven bij MDV type A.4.5.1.

 • -

  Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V8), luchtwassysteem zoals omschreven bij MDV type A.4.5.3.

 • -

  Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V6; BWL 2009.12.V4; BWL 2010.02.V6), luchtwassysteem zoals omschreven bij MDV type A.4.5.4.

 • -

  Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V5), luchtwassysteem zoals omschreven bij MDV type A.4.5.5.

 • -

  Gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V5), luchtwassysteem zoals omschreven bij MDV type A.4.5.6.

5

20

Omgekeerde osmose

bestemd voor: het verminderen van het waterverbruik van biologische luchtwassers met ten minste 60%, door met omgekeerde osmose het spuiwater te zuiveren, waarna het gezuiverde spuiwater opnieuw wordt gebruikt in de biologische luchtwasser en het resterende concentraat nuttig wordt toegepast.

 

Subsidiabel:

 

 • -

  Een omgekeerde osmose-eenheid.

 • -

  Een opslagvoorziening voor het concentraat.

 • -

  Een opslagvoorziening voor het te recirculeren waswater.

 • -

  Voorzieningen om het behandelde spuiwater geschikt te maken voor hergebruik.

Niet subsidiabel:

 

 • -

  Luchtwasser (deze is subsidiabel in categorie 19)

 • -

  Spuiwateropslag en waswateropslag

6

21

Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt

Bestemd voor: het in de boom-, vaste planten- of sierteelt tegengaan van de groei van onkruid in de potten, door het machinaal strooien van een afdeklaag bestaande uit los organisch materiaal op de bovenzijde van het substraat

 

Subsidiabel:

 

 • -

  Een elevator.

 • -

  Een doseersysteem.

 • -

  Transportbanden en een trilsysteem.

5

22

Elektrische machines/werktuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten.

 • a.

  Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine bestemd voor het verrichten van werkzaamheden in de land- en tuinbouw, waarbij de aandrijving is voorzien van een elektromotor, waarbij voor de opslag van energie een of meerdere accu’s worden toegepast.

 • b.

  Oplaadpunt voor elektrische of hybride aangedreven mobiele machine, bestemd voor het verrichten van werkzaamheden in de land- en tuinbouw, bestemd voor het elektrisch laden van accu’s van eigen elektrische of hybride aangedreven mobiele machine, bestemd voor het verrichten van werkzaamheden in de land- en tuinbouw, die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijke elektrische hoofdaandrijving, waarbij het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein

Subsidiabel:

 

 • -

  Elektrische machines/werktuigen gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten.

 • -

  Een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem.

 • -

  Bijbehorende aanleg en installatiekosten.

Niet subsidiabel:

 

 • -

  Elektrische auto’s, fietsen of andere vervoersmiddelen voor personen.

7

23

Automatisch ruwvoermengsysteem

Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers, voor meerdere keren per dag automatisch en gemengd voeren van ruwvoeders.

 

Subsidiabel:

 

 • -

  Voerkeuken

 • -

  Bijbehorende laadinstallatie voor vullen voerrobot.

 • -

  Zelfstandig voortbewegende voerrobot

 • -

  Bijbehorende mineraal en brokdoseersysteem

 • -

  bijbehorende besturingssysteem

 • -

  Sensoren/rails voor routebepaling

 • -

  Oplaadstation

 • -

  Bijbehorende installatiekosten.

Met bijbehorend worden de onderdelen van de fabrikant bedoeld die (standaard) bij de installatie horen.

 

Niet subsidiabel:

 

 • -

  Krachtvoerautomaten.

 • -

  Krachtvoerinstallaties.

 • -

  Machines voor vullen voerkeuken, zoals kuilsnijders, kuilhappers, shovel/verreiker en tractoren.

   

 • -

  (Extra) Aanvullende voorraadbunkers/silo’s welke geen deel uitmaken van het geautomatiseerde systeem.

7

24

Technieken om bodemverdichting tegen te gaan

Investeringen in subsidiabel gestelde systemen die het risico op (structuur) schade van de bodem verminderen.

 

Subsidiabel:

 

 • -

  Aanpassingskosten aan tractoren en werktuigen die bedoeld zijn voor het overschakelen op een teeltsysteem met vaste rijpaden en een spoorbreedte van minimaal 280 cm.

 • -

  GPS/GIS apparatuur i.c.m. een investering t.b.v. het rijpadensysteem.

 • -

  Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt

  • a.

   bestemd voor: het verlagen van de bodemdruk in de open teelt, ter behoud van de bodemstructuur, door: 1. rupsbanden voor tractoren, of 2. brede banden voor tractoren en (zelfrijdende) machines, in combinatie met een luchtdrukwisselsysteem,

  • b.

   bestaande uit: rupsbanden of brede banden voor tractoren of (zelfrijdende) machines en een luchtdrukwisselsysteem.

8

25

Systemen om productierisico’s te verkleinen

Subsidiabel:

 

 • -

  Aanschaf en installatie nachtvorst propeller.

 • -

  Anti hagelgeneratiesystemen.

 • -

  Constructie en aanschaf hagelnetten.

 • -

  Constructie en aanschaf regenkappen.

 • -

  Meerkosten van aanschaf van gehard glas voor gebruik in bestaande of nieuwe kassen.

Niet subsidiabel:

 

 • -

  (Nieuw)Bouw van een kas.

 • -

  Overige investeringen om productierisico’s te verkleinen Anders dan omschreven onder subsidiabel.

 • -

  Sloop en afvoerkosten.

6

26

Emissie arme stalsystemen voor de varkenshouderij

Het aanleggen van emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij.

 

Subsidiabel:

 

 • -

  Voor kraamzeugen: MDV Type D 1.2.20: BWL 2018.01, Mestpan met mestkanaal met koelsysteem en waterkanaal onder het kraamhok.

Niet subsidiabel:

 

 • -

  Sloopkosten bestaande systemen

9

27

Duurzame opslag/bewaartechnieken en koeling

 • 1.

  Energie-efficiënte melkkoeling (Bestemd voor: het koelen van melk en terugwinnen van warmte uit melk waarbij de onttrokken warmte wordt benut en bestaande uit:

   

  warmtewisselaar die is gemonteerd in de leiding tussen de melkmachine en de melkkoeltank (melkvoorkoeler), warmtewisselaar tussen de compressor en condensor van de koelmachine, (eventueel) frequentieregelaar op de melkpomp, (eventueel) buffervat, (eventueel) warmtepomp, (eventueel) elektrische boiler die gevoed wordt met het voorverwarmde water.

 • 2.

  Aanschaf en installatie van condensdroogsysteem.

Niet-subsidiabel:

 

 • -

  De koelmachine en de melkpomp zelf;

 • -

  In de woning geplaatste installatieonderdelen.

8

28

Verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen

 • -

  Machine voor reinigen gewassen, zoals een bietenreiniger

 • -

  Machine/installatie om producten mee te bewerken, zoals malen, pletten of snijden

 • -

  Installatie/opbouwkosten van bovenstaande investeringen

Niet subsidiabel:

 

 • -

  Voermengwagen of machines voor het uitkuilen en verwerken van ruwvoer

 • -

  Opslag van ruwvoer, zoals sleufsilo's en kuilplaten

7

 

Toelichting

Algemeen

Dit is de zesde openstelling van de regeling Jonge landbouwers. De regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines te stimuleren. In deze openstelling is de investeringslijst wederom uitgebreid ten opzichte van eerdere openstellingen, waardoor voor de verschillende sectoren het aanbod aan duurzame investeringen groter is. Daarnaast heeft een actualisering op basis van beleidsmatige afwegingen en de ervaringen naar aanleiding van eerdere openstellingen plaatsgevonden.

 

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren komen niet in aanmerking.

 

Investeringslijst

Gedeputeerde Staten stellen een lijst vast van investeringen die voor subsidie in aanmerking komen. Op deze lijst zijn investeringen opgenomen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen. De score per investeringscategorie is met name bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de duurzaamheid (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit).

 

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen zoals opgenomen in bijlage 2. Ook deze score is bij deze openstelling geactualiseerd. Als een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald op basis van de gemiddelde score. De gemiddelde score wordt berekend door de scores van de individuele investeringen bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal investeringen.

 

De in de bijlage genoemde investeringen zijn alleen subsidiabel als de eventueel benodigde vergunningen aanwezig zijn voor indiening van het project. Naast de voorwaarden en voorschriften in deze regeling, zijn ook de voorwaarden en voorschriften van bovenliggende regelingen van toepassing.

 

Investeringen die energie of warmte produceren

Als de te verwachten gemiddelde energieproductie door de investering(en) hoger is dan de energie uit gas en elektriciteit die gemiddeld jaarlijks nodig is voor het eigen landbouwbedrijf, met inbegrip van het landbouwhuishouden, zijn onder deze POP-maatregel alleen de kosten subsidiabel voor de investeringen die (naar rato) worden gedaan ten behoeve van de gemiddelde eigen energiebehoefte van het landbouwbedrijf inclusief het landbouwhuishouden. Voor de berekening van de hoogte van de gemiddelde eigen energiebehoefte wordt uitgegaan van de bestaande bedrijfssituatie ten tijde van de subsidieverlening, tenzij er aantoonbaar sprake is van een voorziene uitbreiding van de energiebehoefte van het eigen bedrijf, inclusief het landbouwhuishouden. Als er aantoonbaar sprake is van een voorziene uitbreiding van de energiebehoefte van het eigen bedrijf, inclusief het landbouwhuishouden, zal bij de vaststelling op basis van de bestaande situatie ten tijde van het vaststellingsverzoek worden bezien wat de gemiddelde jaarlijkse energiebehoefte van het bedrijf inclusief landbouwhuishouden is geworden op basis van overgelegde onderbouwingen van de nieuwe verbruiksgegevens.

 

Let op: niet te vroeg starten!

Bij de subsidieaanvraag worden één of meer offertes van de investeringen gevraagd. Het komt regelmatig voor dat een aanvrager een factuur opstuurt waarvan de datum voor de datum van de subsidie aanvraag ligt. Het verschil daartussen is dat een offerte vrijblijvend is en een factuur verplichtingen met zich meebrengt. Subsidie kan alleen worden verleend als deze subsidie stimuleert tot een investering die anders mogelijk niet zou zijn uitgevoerd.

Wanneer een aanvrager bij de aanvraag al een factuur heeft ontvangen, betekent dit dat aanvrager ook los van de subsidie de investering zou hebben gedaan. In dat geval stimuleert de subsidie dus niet en wordt de aanvraag voor die investering afgewezen. Als een aanvrager een handtekening zet onder een offerte en de aanvrager stuurt een ondertekende offerte met de aanvraag mee, dan zal bekeken worden of er met het zetten van die handtekening verplichtingen zijn aangegaan. Als er voor de datum van de subsidieaanvraag verplichtingen zijn aangegaan zal de aanvraag worden afgewezen.