Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 oktober 2020, nummer 1492353/1492357 tot vaststelling van een subsidieplafond 2020 voor en openstelling van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland voor het onderdeel uitvoering van LEADER-projecten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland;

 

Besluiten vast te stellen:

 

subsidieplafond 2020 voor en openstelling van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland voor het onderdeel uitvoering van LEADER-projecten

 

 • I.

  Aanvragen om subsidie op grond van hoofdstuk 2, paragraaf 3 Uitvoering van LEADER-projecten van de Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland verder te noemen de uitvoeringsregeling, kunnen worden ingediend van 22 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 tot uiterlijk 17:00 uur.

 

 • II.

  Het subsidieplafond ten behoeve van de uitvoeringsregeling bedraagt voor aanvragen om subsidie op grond van artikel 3.3.1 € 300.000,00 en bestaat voor 50% ELFPO middelen, 30% provinciale en 20% gemeentelijke middelen.

 

 • III.

  Gedeputeerde Staten stellen de volgende regels vast:

A. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  POP3: Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 2014-2020;

 • b.

  LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale): een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van POP3;

 • c.

  LAG: Lokale actiegroep (LAG) als bedoeld in artikel 34 van Vo (EU) nr. 1303/2013;

 • d.

  Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) of strategie voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling: een coherent samenstel van op de plaatselijke doelstellingen en behoeften afgestemde concrete acties, die bijdraagt tot de verwezenlijking van de strategie van de Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en die wordt ontworpen en uitgevoerd door een lokale actiegroep. In de provincie Noord-Holland is deze strategie vorm gegeven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie Kopkracht 2014-2020, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 20 oktober 2020.

Artikel 1 subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale ontwikkelingsstrategie Kopkracht 2014-2020, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 20 oktober 2020 voor de thema’s:

 • I.

  Tijdig anticiperen op demografische veranderingen.

 • II.

  Stimuleren van circulaire economie, biobased economy en duurzame energie.

 • III.

  Het uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

Artikel 2 aanvrager

De subsidie wordt verstrekt conform het bepaalde in art. 3.3.2 van de Uitvoeringsregeling.

Artikel 3 indienen van een aanvraag

Subsidieaanvragen kunnen binnen openstellingstermijn worden ingediend.

Artikel 4 subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.12 van de Uitvoeringsregeling, kan uitsluitend subsidie worden verstrekt voor de onderstaande kosten gemaakt ter voorbereiding of uitvoering van projecten die passen binnen de LOS:

 • a.

  de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;

 • b.

  de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • c.

  de kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs;

 • d.

  de kosten van haalbaarheidsstudies;

 • e.

  de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;

 • f.

  de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;

 • g.

  bijdragen in natura;

 • h.

  niet-verrekenbare of compensabele BTW;

 • i.

  personeelskosten;

 • j.

  materiaalkosten;

 • k.

  reis- en verblijfkosten;

 • l.

  de kosten voor promotie en publiciteit;

 • m.

  voorbereidingskosten.

Artikel 5 hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten.

 • 2.

  Subsidies lager dan € 50.000,- worden niet verleend. In afwijking van artikel 3 lid 4 van het reglement van de LOS Kopkracht 2014-2020, bedraagt de te verlenen subsidie maximaal € 300.000,- per aanvraag.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald door Gedeputeerde Staten, op basis van een advies daarover door de LAG. Het advies van de LAG dient te zijn gebaseerd op de berekeningsmethode als vastgelegd in de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS.

 • 4.

  Indien de aanvrager in het financieringsplan een subsidiebedrag vanuit ELFPO en/of vanuit de nationale overheidsfinanciering aanvraagt dat lager is dan het bedrag dat verkregen wordt door de subsidiabele kosten te vermeningvuldigen met het in de LOS genoemde percentage van de totale subsidiabele kosten, wordt het in het financieringsplan gevraagde bedrag gezien als het aangevraagde en maximaal te verlenen subsidiebedrag.

Artikel 6 aanvullende vereisten aan een subsidieaanvraag

Onverminderd hetgeen bepaald is in het tweede lid van artikel 1.7 van de Uitvoeringsregeling bevat de aanvraag om subsidie:

 • 1.

  Een projectplan met daarin een omschrijving van de bijdrage van het project aan de thema’s van de LOS. Voor het projectplan moet het format projectplan worden gebruikt dat bij de LAG kan worden opgevraagd.

 • 2.

  In het geval de cofinanciering afkomstig van andere overheden: een besluit(en) over de toekenning van de cofinanciering. Het besluit(en) moet(en) het subsidiebedrag, het steunpercentage, de subsidiabele kosten, het totale bedrag aan subsidiabele kosten, de naam van het project en de naam van de begunstigden vermelden. Ook dient er een verwijzing in te staan naar de Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland met een verklaring dat de subsidiebijdrage conform het bepaalde in de Uitvoeringsregeling wordt verstrekt.

Artikel 7 selectiecriteria

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.15 van de Uitvoeringsregeling en met toepassing van artikel 3.3.6 van de Uitvoeringsregeling besluiten Gedeputeerde Staten op basis van een selectieadvies van de LAG. Het selectieadvies betreft een advies tot verlening dan wel afwijzing van de subsidie.

 • 2.

  Het selectieadvies kan uitsluitend tot stand komen op basis van de selectiecriteria als bedoeld in artikel 3.3.6 van de uitvoeringsregeling en scores en weging zoals opgenomen in de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS. Een onder het eerste lid bedoelde advies tot verlening kan uitsluitend tot stand komen nadat de LAG een score heeft vastgesteld die gelijk of hoger is dan de in de LOS bepaalde minimumscore.

   

 • IV.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 20 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Toelichting

Inleiding

De LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop en draagt zo bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland. LEADER maakt onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit programma wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). In Nederland zijn in deze programmaperiode 20 LEADER-gebieden aangewezen, waarvan één in Noord-Holland. Alleen in deze gebieden kan een project in aanmerking komen voor subsidie.

 

Deze openstelling heeft betrekking op het gebied De Kop van Noord-Holland waarvoor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Lokale Ontwikkelingsstrategie met de naam ‘Kopkracht’ hebben goedgekeurd en een Lokale Actie Groep (LAG) hebben ingesteld. De lokale ontwikkelingsstrategie is te vinden op www.leaderkvnh.nl.

Het gaat om een subsidie op grond van artikel 3.3.1 tot en met 3.3.6 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland.

 

In de Uitvoeringsregeling POP3 staan in hoofdstuk 1 alle algemene bepalingen die relevant zijn voor alle aanvragers van POP3-subsidie waaronder die voor LEADER. De Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland is te vinden op: www.noord-holland.nl

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 3 Aanvraag

De LAG maakt via haar website http://www.leaderkvnh.nl en via persberichten bekend in welke periodes zij haar vergaderingen plant en op welke wijze aanvragen kunnen worden ingediend.

 

Artikel 5 Hoogte subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een bepaalde omvang van het project. Een aanvrager komt voor subsidie in aanmerking als na de beoordeling van de aanvraag de subsidie op minimaal € 50.000,- uitkomt. Het maximum dat aan subsidie verstrekt wordt bedraagt € 300.000,-. Dit bedrag wijkt af van het maximum bedrag van € 500.000,- dat in de LOS wordt genoemd. Hiermee wordt het maximum bedrag gelijk gesteld aan het subsidieplafond in dit besluit.

 

De subsidie is samengesteld uit financiële bijdragen van meerdere overheden. De subsidie bestaat voor 50% uit een bijdrage uit het ELFPO en wordt verleend op grond van het POP3. De overige 50% van de subsidie dient te worden bijgedragen door de provincie of een andere nationale overheid (rijk, gemeente, waterschap). Deze 50% subsidie kan de aanvrager opnemen als verzoek in de aanvraag (deze 50% bestaat voor 30%-punten uit provinciale en 20%-punten uit gemeentelijke bijdrage). De aanvrager kan die 50% nationale financiering (of een deel ervan) ook voorafgaand aan de indiening, zelf regelen. Subsidie-aanvragers worden door de LAG gestimuleerd zelf zorg te dragen voor de 50% nationale overheidsbijdrage. Indien dit gerealiseerd wordt, dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de overheidsbijdrage is gegarandeerd bij de indiening van de aanvraag. Deze overheidsbijdrage is vervolgens onderdeel van de POP3-subsidieverlening. De totale subsidie wordt door het betaalorgaan RVO.nl uitbetaald. Uit het besluit van de betreffende overheid moet blijken dat zij het subsidiebedrag verstrekken op basis van dezelfde regels als de Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland. Bovendien moet blijken dat de betreffende overheid ermee instemt dat de betalingen van de POP3-subsidie aan de begunstigde via RVO.nl verlopen en niet rechtstreeks aan de begunstigde. Dit betekent dat deze verklaring in ieder geval het subsidiebedrag, het steunpercentage, de subsidiabele kosten, het totale bedrag aan subsidiabele kosten, de naam van het project en de naam van de begunstigde(n) moet vermelden. U dient deze verklaring bij de aanvraag te voegen. Indien de aanvrager zelf overheid is, wordt de eigen bijdrage in het project aangemerkt als vereiste nationale cofinanciering.

 

Artikel 6 Projectplan – omschrijving bijdrage aan de LOS

Voor het opstellen van een projectplan dient u het format van de LAG voor het gebied Kop van Noord-Holland te hanteren. Dit is te downloaden vanaf de website leaderkvnh.nl of op te vragen bij de coördinator van de LAG. In dit projectplan dient u onder andere een omschrijving te geven wat de bijdrage van uw project kan zijn aan de thema’s van de LOS.

 

Artikel 7 Beoordeling projectvoorstellen, selectiecriteria en puntenmethodiek

De LAG bepaalt tijdens de eerstvolgende vergadering van de LAG na de indieningsperiode, of en in welke mate uw aanvraag bijdraagt aan de LEADER ontwikkelingstrategie (LOS). De LAG heeft in de LOS selectiecriteria opgenomen. Aan de hand van deze selectiecriteria en weging worden puntenscore aan een project toegekend. De criteria, de weging en de minimumscores die daarbij worden gehanteerd staan in de LOS beschreven.

Een aanvraagprocedure van het begin tot het einde bestaat in ieder geval uit de volgende fases:

 

Stap

Wie

Termijn

Ontwikkeltraject:

Aanvrager, LAG en Coördinator

Doorlopend, bespreking op een van de vooraf kenbaar gemaaktevergaderdatum van de LAG

 • 1.

  Aanvrager kan zijn/haar idee voorleggen aan LEADER-coördinator. De coördinator kan de aanvrager desgewenst in contact brengen met een van de leden van de LAG deskundig op het terrein van de aanvraag.

 • 2.

  Leden van de LAG en de LEADER-coördinator kunnen vanuit hun rol door de aanvrager worden gevraagd mee te denken. Aanvragers dienen het format voor het projectplan te gebruiken dat te downloaden is vanaf de website leaderkvnh.nl.

Formeel traject:

 • 3.

  Indienen van de definitieve aanvraag via het digitaal loket van RVO.

Coördinator/

aanvrager

Informatie staat op de website van de LAG.

 • 4.

  Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door de LAG.

LAG

Tijdens de eerstvolgende vergadering na de indiening, uiterlijk 2 maanden na de indieningsdatum.

 • 5.

  Het positief of negatief advies van de LAG wordt bij de provincie ingediend.

Coördinator

Uiterlijk 5 werkdagen na de LAG-vergadering

 • 6.

  Beoordeling op ontvankelijkheid en opstellen concept-beschikking.

RVO.nl

Tegelijk met stap 4 en 5, geen maximale termijn.

 • 7.

  Afgeven beschikking subsidieverlening.

RVO.nl

Maximaal 2x11 weken

na stap 3. De beantwoordingstermijn voor tussentijdse vragen van RVO.nl aan de aanvrager heeft een opschortende werking voor de procedure.

 

Beoordeling van de definitieve aanvraag

Voorafgaande aan een vergadering van de LAG vult ieder lid van de LAG een toetsingsformulier in. Op basis van een samenvatting van de toetsing waarin alle scores en onderwerpen waarover de LAG-leden van elkaar verschillen in hun oordeel staan, wordt tijdens de vergadering een besluit genomen. Als er in eerste instantie geen overeenstemming bereikt wordt over de toe te kennen score, volgt er een stemming. De coördinator(en) kunnen niet meestemmen. De uiteindelijke score leidt tot een ‘positief’ (subsidie verlenen) of ‘negatief’ (subsidie afwijzen) besluit.

 

Het toetsingsformulier wordt definitief ingevuld met de scores en de onderbouwing van de scores en informatie over de omstandigheden van de stemming. In het toetsingsformulier staat onder meer vermeld het aantal aanwezigen, verhouding publiek-privaat en bijzonderheden ten aanzien van eventuele belanghebbende LAG-leden. Dit laatste is ook van toepassing indien de LAG zelf aanvrager of penvoerder is. Voor dat geval moet duidelijk zijn dat de aanvraag van de LAG is gericht op het belang om de doelen uit de LOS efficiënter of doelmatiger te realiseren dan wanneer een andere partij deze aanvraag zou doen. Bovendien moet aangegeven worden op welke wijze de aanvraag past bij de rol van de LAG. Er mag geen sprake zijn van rechtstreekse individuele of gezamenlijke belangen van de leden van de LOS.

 

Aan het eind van de vergadering wordt een lijst vastgesteld van aanvragen met een positief advies. Dit zijn de aanvragen die de minimale score hebben bereikt. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan nog beschikbaar is op basis van het subsidieplafond, worden de aanvragen met de hoogste scores gehonoreerd. Ook van de aanvragen met een negatief besluit wordt een lijst vastgesteld. Deze lijsten worden samen met de toetsingsformulieren toegestuurd aan GS.

 

De aanvrager krijgt telefonisch en schriftelijk bericht over de uitkomst van de vergadering van de LAG, inclusief een onderbouwing daarvan, en over de vervolgstappen. Het verslag van de vergadering is openbaar en op te vragen bij de coördinator of te downloaden vanaf de website.

 

Subsidieverleningsbeschikking

Aanvragen die gehonoreerd worden, ontvangen een subsidieverleningsbeschikking. In deze beschikking staat onder meer waarvoor de subsidie wordt verleend en de voorwaarden waaronder de subsidie wordt toegekend. Indien van toepassing wordt aangegeven welke vergunningen voor het ingediende project in ieder geval moeten zijn verleend en waarvan een copy moet kunnen worden overlegd.

Naar boven