Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 7616Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van gedeputeerde staten van 15 september 2020, PZH-2020-750697082, tot vaststelling van diverse deelsubsidieplafonds behorende bij de behorende bij de Najaarsnota 2020 (Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020)

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

 

gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen onder voorbehoud dat subsidieplafonds voor deze regelingen door Provinciale Staten worden vastgesteld, het “Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020”

Artikel 1 Hoogte deelsubsidieplafond

De deelsubsidieplafonds voor de in de bij dit artikel behorende tabel genoemde subsidieregelingen worden vastgesteld op de in de tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Verdelingsmaatstaf

De deelsubsidieplafonds worden verdeeld overeenkomstig de in de bij artikel 1 behorende tabel opgenomen wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020

Den Haag, 14 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit,

voorzitter

drs. H.M.M. Koek,

secretaris

Tabel behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020  

 

Subsidieregeling

Paragraaf

Bedrag deelsubsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.76

Subsidieregeling

Groen Zuid-

Holland 2016

Paragraaf 2.8

Innovatieve

pilots

Groene

Cirkels

€ 231.577

Oktober

2020 tot en

met

december

2020

Deels op volgorde

van

binnenkomst, zoals

bepaald in de

artikelen

1.3 en 2.8.8, deels

op

basis van

kwalitatieve

criteria, zoals

bepaald in artikel

2.4.7 van de

Subsidieregeling

groen

Zuid-Holland 2016