Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 7590Beschikkingen | afhandelingBeschikking Wet natuurbescherming, Duinslag ongenummerd nabij Schapenatjesduin te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor het realiseren van twee appartementencomplexen. De locatie betreft Duinslag ongenummerd nabij Schapenatjesduin te Den Haag.

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn wijzigingen aangebracht.

Beroep en inzage

De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 17 oktober 2020 ter inzage. Een belanghebbende kan tot en met 30 november 2020 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 00577793. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te hebben gebracht. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een beroep of verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Den Haag, contactpagina “Den Haag Informatiecentrum”.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.