Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 7584Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van provinciale staten van Zuid-Holland tot vaststelling en aanpassing van diverse subsidieplafonds behorende bij de Najaarsnota 2020 (Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Najaarsnota 2020)

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 september 2020, met het besluitnummer PZH-2020-750697082;

 

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Besluiten vast te stellen het Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Najaarsnota 2020;

 

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

  • 1.

    De subsidieplafonds voor de in de bij dit artikel behorende tabel I genoemde subsidieregelingen worden vastgesteld op de in de tabel opgenomen bedragen.

  • 2.

    De subsidieplafonds voor de in de bij dit artikel behorende tabel II genoemde subsidieregelingen worden verhoogd, dan wel verlaagd, met de in de tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De subsidieplafonds worden verdeeld overeenkomstig de in de bij artikel 1 behorende tabellen opgenomen wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Najaarsnota 2020.

 

Den Haag, 14 oktober 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter

Tabellen behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Najaarsnota 2020  

Tabel I

 

Subsidieplafonds Najaarsnota 2020

Subsidieregeling en nummer

Bedrag subsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

 

 

Tabel II verhogingen/verlagingen subsidieplafonds Najaarsnota 2020

 

Subsidieregeling en nummer

Bedrag verhoging

Was/wordt

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.76 Subsidieregeling

groen Zuid-Holland 2016

€ 1.496.577

€ 4.460.000 /

€ 5.956.577

oktober 2020 –

december 2020

Deels op volgorde van

binnenkomst, zoals

bepaald in de artikelen

1.3 en 2.8.8, deels op

basis van kwalitatieve

criteria, zoals bepaald in artikel

2.4.7 van de

Subsidieregeling groen

Zuid-Holland 2016

1.6.88 Subsidieregeling

spreiding sociale

woningbouw regio

Rotterdam Zuid-Holland

€ 2.000.000

€ 1.500.000 /

€ 3.500.000

oktober 2020 –

december 2020

Volgorde van binnenkomst,

zoals bepaald in artikel 9 van

de Subsidieregeling spreiding

sociale woningbouw regio

Rotterdam Zuid-Holland