Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 756Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland houdende regels omtrent wijziging van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op de artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland;

 

Overwegende dat het gewenst is om de bestaande subsidieregeling voor de stimulering van topsectoren te actualiseren;

 

Besluiten

Artikel I

 

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 1.1 komt te luiden:

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187);

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • -

  haalbaarheidsproject: project dat bestaat uit haalbaarheidsstudie of een combinatie van een haalbaarheidsstudie en industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2, onder respectievelijk 87, 85 en 86 van de Algemene groepsvrijstellingverordening;

 • -

  MKB-onderneming: kleine of middelgrote onderneming als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • -

  MKB plannen topsectoren: programma’s en plannen als bedoeld in artikel 3.4.2, eerste lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies;

 • -

  penvoerder: MKB-onderneming met een vestiging in Zuid-Holland die deelneemt aan het R&D-samenwerkingsverband, en door het samenwerkingsverband aangewezen is als penvoerder;

 • -

  provinciaal beleid: 1. Programma Zuid-Hollandse Economie 2020 - 2023 van de provincie Zuid-Holland; 2.Slimme specialisatiestrategie (Regionale innovatiestrategie RIS3);

 • -

  R&D-samenwerkingsproject: Research and Development-project, bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan, in daadwerkelijke samenwerkingen voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een R&D-samenwerkingsverband;

 • -

  R&D-samenwerkingsverband: Research and Development-verband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, bestaande uit twee of meer niet in een groep verbonden MKB-ondernemingen, dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D-samenwerkingsproject;

 • -

  subsidiepercentage: steunintensiteit als bedoeld in artikel 2, onderdeel 26, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • -

  vestiging: vestiging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder j van de Handelsregisterwet 2007.

B.

In artikel 1.2 wordt ‘innovatieprogramma’s topsectoren’ vervangen door ‘MKB plannen topsectoren’:

 

C.

In artikel 6.5 wordt ’31 juli 2020’ vervangen door ’31 december 2024’.

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 14 januari 2020

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

F. Vermeulen, plv. voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris

Toelichting

Toelichting

 

Algemeen

Met deze wijzigingsregeling wordt de bestaande Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland op een beperkt aantal punten geactualiseerd.

 

 

Onderdeelsgewijs bij artikel I

 

A en B.

De innovatieprogramma’s topsectoren zijn voor de MIT landelijk vervangen door de zogenaamde MKB plannen topsectoren. In deze plannen worden voor de topsectoren HTSM en ICT, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Life Sciences & Health de visies en thema’s uiteengezet.

 

 

C.

De einddatum van de Subsidieregeling wordt gewijzigd van 31 juli 2020 in 31 december 2024, omdat het de bedoeling is om deze ook na 1 juli 2020 te gebruiken voor de stimulering van innovatie.