Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2020, 7366Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidie voor het verbeteren van de insectenstand (Openstellingsbesluit Subsidieregeling biodiversiteit verbetering insectenstand Fryslân)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

gelet op artikel 5 van de Subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslân,

 

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1.

  Aanvragen voor de in artikel 4, tweede lid van de Subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslân (hierna: de Regeling) bedoelde activiteit kunnen worden ontvangen op één dag, namelijk op dinsdag 27 oktober 2020.

 • 2.

  Een aanvraag dient op papier te worden ingediend bij de provincie Fryslân te Leeuwarden met het door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Het subsidieplafond voor de in artikel 4, tweede lid, van de Regeling bedoelde activiteit is vastgesteld op € 40.000,-.

Artikel 3 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de Regeling op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum van binnenkomst de datum is waarop de aanvraag volledig is.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op de dag van openstelling zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als het Openstellingsbesluit Subsidieregeling biodiversiteit verbetering insectenstand Fryslân en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Nadere details over de Subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslân zijn te vinden via www.fryslan.frl . Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.