Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2020, 7254Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Verlening vergunning Wet natuurbescherming voor wijzigen van dieraantallen, Sint Janskerke 8 in Zoutelande

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken in week 42 bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming de volgende vergunning te verlenen.

 

Voor het wijzigen van de dieraantallen van P. en M. Meijers V.O.F. op de locatie Sint Janskerke 8 te Zoutelande, gelegen nabij Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren, is een ontwerpbesluit opgesteld van de te verlenen vergunning aan P. en M. Meijers V.O.F. op de locatie Sint Janskerke 8 te Zoutelande.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken na publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het kenmerk van de vergunning te vermelden, ZK20000132.

 

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging (d.d. 14 oktober 2020) worden alle belanghebbenden (inclusief vergunninghouder) in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of mondeling een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit in te dienen bij het Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Wanneer wij binnen de door ons gestelde termijn geen reactie hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat de noodzaak om van deze gelegenheid gebruik te maken bij geen van de belanghebbenden aanwezig is.