Besluit subsidieplafond Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 september 2020, met het besluitnummer PZH-2020-746756377;

 

Gelet op de artikelen 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen het “Besluit subsidieplafond Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020”

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

Het subsidieplafond behorende bij de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 bedraagt voor het jaar 2020 € 3.000.000,-.

Artikel 2 Wijze van verdeling

  • 1.

    Het beschikbare bedrag, bepaald in artikel 1, wordt voor de eerste aanvraagperiode, zoals bepaald in artikel 4 en artikel 10, eerste lid, van de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020, over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

  • 2.

    Het beschikbare bedrag, bepaald in artikel 1, wordt voor de tweede aanvraagperiode, zoals bepaald in artikel 4 en artikel 10, tweede lid, van de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020, over de aanvragen verdeeld naar rato van het aantal inwoners, waarbij de gemeenten met het hoogste aantal inwoners voorrang hebben.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020.

Den Haag, 23 september 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,

Naar boven