Ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening Gelderland ter visie

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 22 september het ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp-actualisatieplan ligt van 2 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 ter inzage, samen met de bijbehorende stukken. Iedereen kan in deze periode een reactie geven op dit actualisatieplan in de vorm van een zienswijze.

Wat is de inhoud van de actualisatie?

In het ontwerp-actualisatieplan worden de volgende onderdelen herzien:

 • nieuw hoofdstuk met het beoordelingskader (ruimte voor afwegen en afwijken), hoofdstuk 1A;

 • vrijstelling tijdens lammerseizoen op het verbod op uitbreiding voor geitenhouders, artikel 2.34;

 • bijwerken en verduidelijken van de inhoud van het Regionaal programma werklocaties, artikel 2.2a;

 • gemeenten nemen in de bouwvergunningen op dat ze deze na twee jaar terug kunnen nemen als de vergunninghouder niet gestart is met de bouw, artikel 2.8;

 • uitbreiden vestigingsmogelijkheden supermarkten, artikel 2.14;

 • uitbreiden en duidelijker maken van de instructieregels Gelders Natuurnetwerk, afdeling 2.6 en bijlagen 5 en 8;

 • verbeteren bescherming en verandering grenzen van weidevogelgebieden en rustgebieden voor ganzen, artikel 2.51a en 2.51b;

 • duidelijker maken van regels bij het gebruik van mobiele tankinstallaties, artikel 3.23 en bijlage 4 onderdeel G;

 • versoepelen van de regels voor het lozen van hemelwater inzake grondwaterbeschermingsgebieden, artikel 3.18 en bijlage 4 onderdeel E;

 • nieuwe regels voor norm PFAS waarde in bodem, artikel 3.10 en 3.22;

 • aanvullende vrijstelling van soorten voor de sanering van asbestdaken, artikel 3.71a en bijlage 12;

 • mogelijk maken van bestrijden van de veldmuis, bijlage 9;

 • vrijstelling vergunningplicht ontgrondingswerkzaamheden Kaderrichtlijn water (KRW), artikel 3.48 en 3.49;

 • nieuwe regels voor het gebruik van provinciale wegen, artikel 5.1a;

 • verwijderen vrijstelling beweiden en bemesten bij Natura2000-gebieden, artikel 3.93;

Waar kunt u het ontwerp-actualisatieplan vinden?

De digitale versie van het ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening Gelderland vindt u op:

 • de provinciale website, www.gelderland.nl/omgevingsvisie

Tijdens de inzage periode kunt u de stukken ook inzien bij de balie van het provinciehuis, markt 11, 6811 CG Arnhem. De balie is open op werkdagen van 7:30- 18:00, op vrijdag tot 17:00 uur.

 

Hoe kunt u reageren ?

Van 2 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 kunt u met een zienswijze reageren op het ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening Gelderland. Dat kan digitaal, schriftelijk of mondeling. Digitaal via de website heeft de voorkeur:

 • Digitaal: dien uw reactie in via de website. Een link naar deze website vindt u vanaf 2 oktober 2020 op https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie.

 • Schriftelijk : stuur uw reactie aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, POSTBUS 9090, 6800 GX Arnhem. Graag onder vermelding van Actualisatieplan Omgevingsverordening 7, zaaknummer 2020-000138.

 • Mondeling: neem op werkdagen tussen 08:30 en 16:30 uur contact op met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

Stel uw vragen tijdens een van de digitale i nformatiebijeenkomst en

We organiseren twee digitale informatiebijeenkomsten, via Skype. U kunt dan vragen stellen aan provinciale medewerkers en toelichting krijgen op het actualisatieplan.

U kunt kiezen uit:

Na aanmelding ontvang u een ontvangstbevestiging met daarin een link naar de skypebijeenkomst.

U kunt samen met andere geïnteresseerden uw vragen stellen.

Hoe gaat het verder?

De binnengekomen reacties worden verwerkt in een zienswijzenota. Alle indieners ontvangen deze nota. Hierin kunt u lezen of uw reactie heeft geleid tot een aanpassing in het definitieve actualisatieplan. Gedeputeerde Staten leggen dit plan ter goedkeuring voor aan Provinciale Staten in het eerste kwartaal van 2021.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Naar boven