Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 6469Beschikkingen | afhandelingAanvraag Waterwet, Nieuwveen te Nieuwkoop

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 26 augustus 2020 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem op een bedrijventerrein. De locatie betreft Nieuwveen te Nieuwkoop (zaaknummer 00591052).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.