Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Hoeksche Waard

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om een opdracht, ex artikel 3.18, eerste lid, in samenhang met het vierde lid, van de Wnb, te geven om de omvang van de populatie van het damhert binnen de grenzen van de gemeente Hoeksche Waard met uitzondering van het eiland Tiengemeten tot nul terug te brengen. De locatie betreft Hoeksche Waard.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 12 september 2020 tot en met 23 oktober 2020 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00579856, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Hoeksche Waard.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven