Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2020, 6281BeleidsregelsBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van de beleidsregels intern en extern salderen provincie Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 8 september 2020, kenmerk 20200824, houdende wijziging van de beleidsregels intern en extern salderen provincie Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • Gelet op artikel 4:81, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;

 • Gelet op artikel 2.2 en 2.7 van de Wet natuurbescherming;

 • Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 10-12-2019 de Beleidsregels intern en extern salderen hebben vastgesteld;

 • Overwegende dat Gedeputeerde Staten de mogelijkheden tot extern salderen willen verruimen;

Besluiten de beleidsregels als volgt te wijzigen:

 

Artikel I Wijzigingen

A.

In artikel 1 wordt onder verlettering van de onderdelen n en o tot o en p een onderdeel ingevoegd luidende:

 • n.

  verleasen: extern salderen waarbij de feitelijk gerealiseerde capaciteit van de saldogevende activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk aantoonbaar buiten gebruik wordt gesteld, ten behoeve van de verlening van een natuurvergunning voor een tijdelijke depositie gedurende een beperkte vooraf afgebakende periode;

B.

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het twaalfde lid vervalt.

 • 2.

  Onder vernummering van het zesde tot en met het elfde lid tot het zevende tot en met twaalfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 6.

   Gedeputeerde Staten ontvangen van het voornemen tot extern salderen van de saldo-ontvanger voorafgaand aan de aanvraag een melding met de gegevens van de saldo-ontvangende activiteit en saldogevende activiteit.

 • 3.

  In het achtste lid wordt “zesde lid” gewijzigd in “zevende lid”.

C.

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 6a Verleasen

 • 1.

  Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op verleasen, met uitzondering van het eerste en negende lid.

 • 2.

  Voor tijdelijke deposities van ten hoogste twee jaar kunnen Gedeputeerde Staten een natuurvergunning verlenen met gebruikmaking van verleasen.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen de termijn, bedoeld in het tweede lid, verlengen indien zij dat voor het project noodzakelijk achten.

 • 4.

  Er bestaat een directe samenhang tussen de tijdelijke buitengebruikstelling van de toestemming voor de saldogevende activiteit en de verlening van de natuurvergunning voor de tijdelijke saldo-ontvangende activiteit.

 • 5.

  Een aanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van verleasen, gaat vergezeld van een afschrift van een getekende overeenkomst tussen saldogever en saldo-ontvanger waarin:

  • a.

   de tijdelijke buitengebruikstelling van de saldogevende activiteit wordt gewaarborgd gedurende de looptijd van de natuurvergunning voor de tijdelijke saldo-ontvangende activiteit; en

  • b.

   saldogever verklaart in te stemmen met een tijdelijke beperking van zijn toestemming.

 • 6.

  Gedeputeerde Staten nemen het voorschrift op dat de saldo-ontvangende activiteit slechts mag plaatsvinden binnen de looptijd van de natuurvergunning en dat de start- en gereedmelding van deze periode door de saldo-ontvanger moet worden gemeld aan het bevoegd gezag.

 • 7.

  Gedeputeerde Staten nemen het voorschrift op dat de natuurvergunning niet eerder in gebruik mag worden genomen dan nadat de saldo-ontvanger bij het bevoegd gezag heeft gemeld dat de saldogevende activiteit is gestaakt.D.

D.

 • 1.

  Aan de toelichting op artikel 1, wordt een alinea toegevoegd, luidende:

   

  Sub n:

  Verleasen is alleen mogelijk bij een tijdelijke stikstofdepositie. Daarin onderscheidt verleasen zich van regulier extern salderen.

 

 • 2.

  Aan de toelichting op artikel 6, wordt een alinea toegevoegd, luidende:

   

  Lid 6:

  Om zicht te houden op de aanvragen die ingediend gaan worden met gebruikmaking van extern salderen willen Gedeputeerde Staten vooraf een melding ontvangen van de voorgenomen saldering. Deze melding dient de gegevens te bevatten van zowel de saldogever, de saldo-ontvanger en de N-emissies en N-deposities die bij de voorgenomen externe saldering zijn betrokken.

 

 • 3.

  Aan de toelichting na artikel 6, wordt een nieuw lid 6a toegevoegd, luidende:

   

  Artikel 6a Verleasen

  Eerste lid

  Het eerste en negende lid gaan uit van het definitief onmogelijk maken van de saldogevende activiteit door middel van het intrekken van de daarvoor verleende vergunning. Aangezien verleasen ziet op een tijdelijke depositie en het tijdelijk buiten gebruik stellen van een saldogevende activiteit is intrekking van de vergunning niet aan de orde.

   

  Tweede en derde lid

  Van verleasen kan alleen gebruik gemaakt worden voor projecten die een tijdelijke depositie hebben van maximaal 2 jaar. Hier valt bijvoorbeeld een project onder met een aanlegfase van maximaal 2 jaar. Denk aan de aanleg van een windmolenpark, reconstructie van een weg of het bouwrijp maken van een bedrijventerrein. Op basis van het derde lid hebben Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om deze termijn (eventueel onder voorwaarden) te verlengen. Deze bevoegdheid kan worden gebruikt indien de initiatiefnemer naar het oordeel van Gedeputeerde Staten genoegzaam aantoont dat verlenging noodzakelijk is. Bijvoorbeeld een duurzaamheidproject waarbij de aanlegfase langer duurt dan 2 jaar.

   

  Vierde en vijfde lid

  Aangezien verleasen een tijdelijke constructie is, wordt niet overgegaan tot intrekking van de toestemming voor de saldogevende activiteit. Artikel 6, eerste lid, is daarom niet van overeenkomstige toepassing op verleasen. Met het vierde lid is beoogd te benadrukken dat er toch een rechtstreekse relatie moet bestaan tussen het project met een tijdelijke depositie en het tijdelijk buiten gebruik stellen van de saldogevende activiteit. Het is aan de initiatiefnemer om dit in de aanvraag genoegzaam aan te tonen.

  De tijdelijke buitengebruikstelling van de toestemming voor de saldogevende activiteit wordt geregeld met een tijdelijke beperking van de toestemming. In de overeenkomst tussen saldogever en saldonemer stemt de saldogever hiermee in. Deze tijdelijk in te perken toestemming kan een natuurvergunning betreffen, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, onderdeel milieu of natuur of melding Activiteitenbesluit.

  In het geval de saldogever alleen beschikt over een melding Activiteitenbesluit en geen andere in de beleidsregel genoemde toestemmingen, is een tijdelijke beperking van deze toestemming alleen mogelijk met een nieuwe (ingeperkte) melding. De voordelen die gepaard gaan met de constructie van verleasen (het tijdelijk ter beschikking stellen van ruimte aan een ander, om deze vervolgens weer volledig zelf te gebruiken) kunnen hiermee vervallen. Namelijk wanneer op een later moment een nieuwe melding zou moeten worden ingediend om weer van de volledige ruimte gebruik te kunnen maken, waarbij de ingeperkte melding als referentiesituatie zal gelden. Deze vorm van verleasen met N-emissie van een saldogever met alleen een melding Activiteitenbesluit is om die reden niet in iedere situatie aan te raden, omdat het kan leiden tot een beperking van bestaande rechten.

   

  Zesde en zevende lid

  Het bevoegd gezag als bedoeld in deze bepalingen kan de gemeente of de provincie zijn. In de vergunning wordt opgenomen bij welk bevoegd gezag de saldo-ontvanger de meldingen moet doen.

 •  

Artikel II Inwerkingtreding

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie Zeeland in de vergadering van 8 september 2020.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 10 september 2020

De secretaris, A.W. Smit