Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 6279Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Dobbe Transport B.V. (9999134388)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 13 augustus 2019 van Bedrijfsadvies Alphen aan den Rijn BV, namens Dobbe Transport BV, een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Veenderveld 116 te Roelofarendsveen.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen, aanverwante stoffen en koopmansgoederen.

 

De aanvraag betreft de verandering van de omgevingsvergunning met de volgende activiteiten:

Uitbreiding van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in PGS hal 0.15 met: ADR-klasse 3 (P5a): maximaal 50 ton, ADR-klasse 3 (P5c): maximaal 1.000 ton, ADR-klasse 5.1: maximaal 75 ton, in LQ verpakking (m.u.v. vaste meststoffen), ADR-klasse 6.1: maximaal 1 ton (verpakkingsgroep II en III),

ADR-klasse 8: maximaal 1.200 ton, ADR-klasse 9: maximaal 1.200 ton en CMR-stoffen: maximaal 1.200 ton.

 

De totale hoeveelheid aan opslag op enig moment zijn gelimiteerd tot 1.200 ton met inachtneming van de hoge drempelgrenswaarde volgens de Europese richtlijn ‘Seveso III’, zogenaamd ‘hoge drempel ingevolge het Brzo 2015’.

 

Tijdelijke opslag van maximaal 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in de overslaghal, zogenaamd ‘crossdock’: ADR-klasse 2 (spuitbussen en UN 2037 houders), ADR-klasse 3 (P5a), ADR-klasse 3 (P5c), ADR-klasse 5.1 in LQ verpakking (m.u.v. vaste meststoffen), ADR-klasse 5.2 in LQ verpakking, maximaal 1.000 kg, ADR-klasse 6.1 (verpakkingsgroep II en III), ADR-klasse 8, ADR-klasse 9, CMR-stoffen en op- en overslag van handelsgoederen, die niet onder het ADR regime vallen.

 

Wij verbinden voorts voor het onderdeel energie ambtshalve voorschriften aan de omgevingsvergunning milieu.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 17 september 2020 tot en met 29 oktober 2020 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, Roelofarendsveen (uitsluitend na telefonisch afspraak);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999134388.