Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 6103Overige overheidsinformatieKennisgeving inzake terinzagelegging ontwerp-Omgevingsvisie Limburg

Met ingang van 7 september tot en met 18 oktober 2020 liggen de ontwerp-Omgevingsvisie Limburg met het bijbehorend milieueffectrapport ter inzage. Gedurende deze periode bestaat voor een ieder de gelegenheid daarover zienswijzen kenbaar te maken.

Algemeen

Ontwerp-Omgevingsvisie Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 25 augustus 2020 de ontwerp-Omgevingsvisie Limburg hebben vastgesteld. De Omgevingsvisie Limburg is een strategische en lange termijn (2030-2050) visie op de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie Limburg kijkt echter breder dan enkel naar de fysieke leefomgeving. Dat wil zeggen dat de visie ook ingaat op onderwerpen als gezondheid en veiligheid, economie en sociale aspecten. Dit in onderlinge samenhang en met oog voor de internationale context waarin Limburg zich bevindt. Met deze Omgevingsvisie, als één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, anticipeert de Provincie Limburg op de komst van de Omge­vings­wet. 

De Omgevingsvisie Limburg vervangt het in 2014 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) en is via een interactief proces met overheden, semioverheden, belangenorganisaties en burgers opgesteld.

Milieueffectrapport

In de Omgevingsvisie zijn ambities en doelstellingen voor de langere termijn opgenomen die kaderstellend kunnen zijn voor latere m.e.r.(-beoordelingsplichtige) activiteiten, zoals nu opgenomen in het Besluit m.e.r. en vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet in het Omgevingsbesluit. Dit geldt onder meer voor de invulling van ambities ten aanzien van de energietransitie (o.a. windenergie), klimaatadaptatie, de landbouwtransitie, het gebruik van de ondergrond, de transformatie van stedelijke gebieden, en bereikbaarheid en infrastructuren. Dit alles maakt dat voor de nieuwe Omgevingsvisie een milieueffectrapport (zgn. planMER) is opgesteld.

Op grond van artikel 7.8 van de Wet milieubeheer worden de wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen geraadpleegd over de ontwerp-Omgevingsvisie en het bijbehorende milieueffectrapport. Tevens is de Commissie voor de milieueffectrapportage verzocht om advies uit te brengen over het milieueffectrapport bij de ontwerp-Omgevingsvisie.

Omgevingsverordening Limburg

Gelijktijdig met het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie zijn ook de eerste stappen voor de nieuwe Omgevingsverordening Limburg gezet. Na vaststelling van de Omgevingsvisie wordt, op basis van de inhoud van de Omgevingsvisie, een volgende (inhoudelijke) stap voor de Omgevingsverordening gezet. De vaststelling en terinzagelegging van de nieuwe ontwerp-Omgevingsverordening (inclusief de bijbehorende zienswijzenprocedure) is voor medio 2021 voorzien. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingsverordening valt samen met de verwachte datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 januari 2022. Tot die tijd blijft de huidige Omgevingsverordening van kracht.

Waar en wanneer kunt u de ontwerp-Omgevingsvisie en het planMER inzien?

De ontwerp-Omgevingsvisie en het bijbehorende milieueffectrapport (incl. bijlage) liggen van 7 september t/m 18 oktober 2020 voor een ieder ter inzage in:

- de gemeentehuizen van de Limburgse gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze en tijden, met inachtneming van de in de desbetreffende gemeente geldende coronamaatregelen;

- het Provinciehuis (Gouvernement), Limburglaan 10, te Maastricht, op werkdagen van 7.30-18.30 uur. Maak hiervoor telefonisch een afspraak: 043 389 99 99, dit in verband met de Covid-19 maatregelen, en vermeld dat u in verband met een zienswijze over de ontwerp-Omgevingsvisie Limburg belt.

Alle stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.limburg.nl/toekomstvanlimburg. Daarnaast is de ontwerp-Omgevingsvisie met de bijbehorende stukken te raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl

Via www.polviewer.nl is de ontwerp-Omgevingsvisie ook te raadplegen aan de hand van indicatieve kaartbeelden.

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de termijn van terinzagelegging (van 7 september 2020 tot en met 18 oktober 2020) kan een ieder schriftelijk, maar desgewenst ook mondeling zienswijzen kenbaar maken over de ontwerp-Omgevingsvisie Limburg en het bijbehorende planMER. Dit kan op verschillende wijzen:

Schriftelijk:

U kunt uw schriftelijke zienswijze toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg

Cluster Ruimte

t.a.v. mevrouw J. Wijns

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

onder vermelding van ”Zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie Limburg”.

Vermeld in elk geval uw naam, adres- en contactgegevens en uw handtekening.

U kunt deze zienswijze ook per e-mail sturen naar omgevingsvisie@prvlimburg.nl, ter attentie van ‘cluster Ruimte’ en onder vermelding van “Zienswijze ontwerp- Omgevingsvisie Limburg”. Let op: een scan van de ondertekende zienswijze moet als bijlage bij de e-mail worden bijgevoegd.

Mondeling:

Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, moet dit gebeuren binnen de inzagetermijn. Houdt u er rekening mee dat u hiertoe tijdig via onderstaande contactpersoon een afspraak maakt.

Vervolgtraject

De ingekomen zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de vaststelling van de Omgevingsvisie. Alle indieners van een zienswijze ontvangen een exemplaar van de zienswijzennota met daarin de reactie op hun zienswijze.

De vaststelling van de Omgevingsvisie Limburg (incl. de zienswijzennota) door Provinciale Staten vindt naar verwachting plaats in februari 2021.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de ter inzage liggende stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. Merkus, cluster Ruimte, +31611726670; j.merkus@prvlimburg.nl.

Wilt u meer weten over de Omgevingsvisie Limburg? Kijk dan op de bovengenoemde websites of op www.expeditieruimte.nl.