Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 598Overige besluiten van algemene strekkingN310; ontwerp-verkeersbesluit verkeersmaatregelen groot onderhoud N310 tussen Papendal (N224) – Otterlo (N304)

 

 

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT zaaknummer 2019-010614, d.d. 28 januari 2020

 

Aanleiding

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens een verkeersbesluit te nemen voor een aantal maatregelen als onderdeel van het groot onderhoud dat in 2020 uitgevoerd wordt aan de provinciale weg N310 tussen kilometer 49,928 en kilometer 61,776 in de gemeenten Arnhem en Ede.

 

In de provinciale wegennetvisie is de N310 tussen kilometer 52,200 en kilometer 61,776 opgenomen als een erftoegangsweg voorkeur. In de huidige situatie is deze weg echter vormgegeven als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/u buiten de bebouwde kom en 50 km/u in de bebouwde kom van Otterlo.

 

In 2020 vindt er groot onderhoud plaats. Onder andere de volgende maatregelen zullen tijdens het groot onderhoud worden uitgevoerd:

 

• het afwaarderen van een wegvak van gebiedsontsluitingsweg 80km/u naar erftoegangsweg 60 km/u tussen km 52,200 en km 52,980. In fase 2 zal ook het wegvak tussen de N224 (km 49,93) en de N311 (km 52,200) worden afgewaardeerd naar 60 km/u;

• het aanbrengen van een oversteekvoorziening voor (brom)fietsers;

• het verwijderen van een bushalte.

 

Als wegbeheerder van de N310 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen op dit traject een verkeersbesluit te nemen.

 

Beleidskaders

 

Wettelijke grondslag

Dit besluit wordt genomen conform:

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1 onder b Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 12 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

• afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

• het geldende Algemeen reglement mandaat, Gelderland.

 

 

Omgevingsvisie

Dit besluit wordt genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is verantwoordelijk voor het op peil houden- en verbeteren van- de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. De omgevingsvisie stelt vast dat bij knelpunten op het gebied van wegen, wordt gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens nieuwe infrastructuur wordt aangelegd.

 

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeenten Arnhem en Ede, vervoersmaatschappij Keolis en met de korpschef van de Politie eenheid Oost Nederland, district Gelderland Midden.

 

Belangenafweging: Knelpunten en maatregelen

Ter voorbereiding op het groot onderhoud is een verkenning gestart naar onder andere de verkeerskundige knelpunten op de N310 tussen Papendal (N224) en Otterlo (N304). Als basis daarvoor is een trajectvisie opgesteld. In de huidige situatie is vorm, functie en gebruik niet in evenwicht. In de provinciale wegennetvisie is de N310 tussen kilometer 52,200 en kilometer 61,776 namelijk opgenomen als een erftoegangsweg voorkeur, terwijl deze weg in de huidige situatie vormgegeven is als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/u buiten de bebouwde kom. De N310 is een rustige weg die gebruikt wordt door 4.000 tot 5.000 motorvoertuigen per etmaal. Om vorm, functie en gebruik weer in evenwicht te brengen wordt de weg tussen km 52,200 en km 52,980 afgewaardeerd van gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 80 km/u naar een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 60 km/u en

vrijliggende fietsvoorzieningen. Hiermee sluit het wegvak wat betreft inrichting aan op de aangrenzende N311. In fase 2 zal ook het wegvak tussen de N224 (km 49,93) en de N311 (km 52,200) worden afgewaardeerd naar 60 km/u. Hiervoor zal in een later stadium nog een verkeersbesluit voor genomen worden.

 

Daarnaast is het voornemen om een veilige oversteekvoorziening te creëren ter hoogte van km 52,750 voor (brom)fietsers van en naar begraafplaats Heidepol.

 

In voorbereiding op het onderhoud aan de weg is daarnaast een analyse gemaakt van het gebruik van bushaltes. Uit deze analyse blijkt dat halte Huize Jekel (km 58,400 en km 58,450) weinig gebruikt wordt (gemiddeld 0,5 instapper per werkdag). Het voorstel is om de halte Huize Jekel met ingang van de nieuwe dienstregeling ingaande december 2020, op te heffen.

 

De bovengenoemde maatregelen die in het kader van het groot onderhoud aan de N310 zullen worden uitgevoerd zijn verkeersbesluitplichtig.

 

Voornemen

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om voor de provinciale weg N310, tussen kilometer 49,930 en kilometer 61,880 in de gemeente Arnhem en Ede het volgende verkeersbesluit te nemen:

 

I. door het plaatsen van de borden model A1-60 (maximumsnelheid) en A2-60 (einde maximum snelheid) van het RVV 1990 een maximumsnelheid van 60 kilometer in te stellen op de N310 tussen kilometer 52,200 en kilometer 52,980;

II. door het verwijderen van de borden model B1 conform bijlage I van het RVV 1990, de huidige status van voorrangsweg in te trekken, op het wegvak tussen km 52,200 en km 52,980;

III. door het plaatsen van de borden model B4 en B5 langs de hoofdrijbaan vóór de zijweg bij km 52,750 bestuurders op de hoofdrijbaan te duiden dat een voorrangskruispunt wordt genaderd;

IV. door het plaatsen van borden B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de fietsoversteek, vóór de hoofdrijbaan, fietsers te verplichten om voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan, bij kilometer 52,750;

V. door het verwijderen van borden L3 (bushalte) van het RVV 1990 langs de N310 bij kilometer 58,400 links en kilometer 58,450 rechts, de bushaltes ”Huize Jekel” in Arnhem op te heffen.

 

Ter inzage

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl->verkeer en vervoer->overzicht van alle provinciale wegen->N310: Koningsweg Papendal - Otterlo). De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt het zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven. Tevens ligt een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 6 februari tot en met 19 maart 2020 ter inzage in het stadhuis van de gemeente Arnhem, Koningsstraat 38 in Arnhem en in het stadhuis van de gemeente Ede, Bergstraat 4 in Ede.

 

Inbrengen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een mening in de vorm van een zienswijze bekend maken inzake de punten I t/m V van het voorgenomen ontwerp-verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht. De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen

T.a.v. mevrouw M.M.C. van der Zandt

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

 

Op de enveloppe dient duidelijk “zaaknummer 2019-010614, diverse verkeersmaatregelen N310 traject 11” vermeld te worden. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u binnen vijf weken na de dag van bekendmaking een afspraak maken via het Provincieloket met mevrouw M.M.C. van der Zandt, telefoon 026-359 9999. Ook voor een toelichting op het ontwerp-verkeersbesluit kunt u bij haar terecht.

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

 

 

 

 

 

mw. drs. E.A. Joosten