Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 5946Overige besluiten van algemene strekkingNadere subsidieregels bijdrage opleiding jeugdtrainers in Limburg 2020

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 25 augustus 2020 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS BIJDRAGE OPLEIDING JEUGDTRAINERS IN LIMBURG 2020

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Jeugdtrainer: begeleider (trainer, coach of instructeur) van kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar in hun sportieve prestaties bij een sportvereniging

 • b.

  Kwalificatiestructuur Sport: in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2003, onder regie van NOC*NSF, ontwikkelde kwalificatiestructuur voor trainers. De kwalificatiestructuur geeft op vijf verschillende niveaus aan welke competenties deelnemers na afloop van hun opleiding bezitten. Niveau 1 en 2 betreft assisterend kader, vanaf niveau 3 is een trainer zelfstandig bevoegd. Niveau 4 en 5 heeft betrekking op talent- en topsporttrainer.

 • c.

  Opleiding: opleiding te volgen bij de sportbond tot en met niveau 3 van de Kwalificatiestructuur Sport.

 • d.

  Sportbond: organisatie die zorg draagt voor belangenbehartiging en ondersteuning van bij de sportbond aangesloten sportverenigingen. Een sportbond dient aangesloten te zijn bij NOC*NSF en aldus voorkomend op de lijst vermeld op https://nocnsf.nl/leden-van-nocnsf.

 • e.

  Sportvereniging: vereniging voor beoefenaars van sport gevestigd in de Nederlandse Provincie Limburg die is aangesloten bij een sportbond.

Artikel 2 Doel van de regeling

Doelstelling van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan de opleiding van jeugdtrainers ten behoeve van de breedtesport (niet zijnde de topsport) bij sportverenigingen. Goed opgeleide jeugdtrainers dragen bij aan het welzijn van de jeugd. Daarnaast draagt sport bij aan de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Een investering in de sportparticipatie van de jeugd is een investering in de toekomst. Insteek van de bijdrage is om niet enkel de focus te leggen op conventionele sporten, maar ook ruimte te bieden aan jeugdtrainers bij kans- en ontwikkelsporten.

Artikel 3 Aanvragers

Voor subsidie binnen deze subsidieregeling kunnen uitsluitend sportverenigingen in aanmerking komen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient een opleiding door (een)jeugdtrainer(s) bij een sportvereniging te worden gevolgd.

Artikel 5 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De opleiding dient uiterlijk binnen 2 jaar na ontvangst van de subsidieverlening met succes te zijn afgerond.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze subsidieregeling zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de aanvraag niet is ingediend door de aanvrager zoals opgenomen in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan het criterium in artikel 4;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde opleiding al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van deze subsidieregeling vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 8 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 500,- per sportvereniging.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Uitsluitend de kosten van de betreffende opleiding zijn subsidiabel.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van de in het aanvraagformulier genoemde bijlage(n) en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk 23 december 2020 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg

 • 3.

  Bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze nadere subsidieregels vervallen met ingang van 24 december 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels bijdrage opleiding jeugdtrainers in Limburg 2020”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 25 augustus 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA