Beschikking Wet natuurbescherming, Provincie Zuid-Holland

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de op18 mei 2020, kenmerk ODH-2020-00001393, verleende ontheffing te wijzigen. Het betreft het wijzigen van voorschrift 6 en 7 i.v.m. het doen van onderzoek naar beschermde fauna behorende tot verschillende diergroepen, te weten: amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen, kevers, weekdieren, vleermuizen en diverse andere zoogdiersoorten. De locatie betreft Provincie Zuid-Holland.

Bezwaar

De beschikking is op 25 augustus 2020 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 6 oktober 2020 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00589089. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

 

Naar boven