Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 5478Beschikkingen | afhandelingWabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend, Orgaworld Nederland B.V., Hornweg 63, Amsterdam, BioLNG- en BioLCO2-installatie

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

Het betreft een vergunning voor het veranderen van de inrichting van Orgaworld Nederland B.V., gelegen aan de Hornweg 63 (met de ingang aan de Corsicaweg 2) te Amsterdam. De verandering betreft het wijzigen van de BioLNG- en BioLCO2-installatie. Deze installatie wordt uitgebreid met een installatiedeel voor het produceren van groen gas en het verwijderen van terpenen. Tevens wordt middels deze aanvraag de bouw van de gehele installatie, inclusief de nog niet gerealiseerde BioLNG- en BioLCO2-installatie, aangevraagd.

Zaaknummer: 9437196

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);

- stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van dit contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).