Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 5260Beschikkingen | afhandelingWabo, ambtshalve wijziging, beschikking, Air Products Nederland B.V., Schalkwijkpolderweg 2, Halfweg, actualisatie voorschriften

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft afgegeven.

De beschikking betreft het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 5 november 2013, OLO-664517, van de inrichting van Air Products Nederland B.V. gelegen aan de Schalkwijkpolderweg 2 in Halfweg. De aanleiding voor het actualiseren is dat er in de vergunning verwezen wordt naar oude BBT-documenten (Beste Beschikbare Technieken) en andere niet-actuele achtergronddocumenten.

Tevens worden alsnog voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot o.a. de aspecten afvalscheiding, de opslag van argon, stikstof en koolzuur in bovengrondse tanks en energiebesparing.

Daarnaast worden voorschriften 1.6, 1.16, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35 en 1.40 uit bijlage 1 behorende bij de omgevingsvergunning van 2013 ingetrokken, omdat deze niet meer actueel zijn.

Zaaknummer: 9440423

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

 

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);

- gemeente Haarlemmermeer (op afspraak via 0900-1852), Raadhuisplein 1 te Hoofddorp.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van dit contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).