Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 5236Beschikkingen | afhandelingWabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking, Rioolwaterzuivering (RWZI) Geestmerambacht, Huiskebuurtweg 9, Warmenhuizen, actualisatie voorschriften

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de omgevingsvergunning van 12 februari 2003, kenmerk 2002-26949, van de inrichting van Rioolwaterzuivering Geestmerambacht aan de Huiskebuurtweg 9 te Warmenhuizen, om zo te kunnen voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Hiertoe worden een aantal voorschriften ingetrokken en nieuwe voorschriften aan de vergunning verbonden.

Zaaknummer: 8911349

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

  • 1.

    provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);

  • 2.

    gemeente Schagen, Laan 19 te Schagen.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien.

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van dit webformulier of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.