Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 520Overige besluiten van algemene strekkingNadere subsidieregels Cultuur 2020-2021

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

Gelet op Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 21 januari 2020 hebben vastgesteld:

 

NADERE SUBSIDIEREGELS CULTUUR 2020-2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Cultureel festival of evenement: een publieke en georganiseerde gebeurtenis/manifestatie/ happening/event, gericht op een groot bezoekersbereik gedurende een afgeronde periode, hoofdzakelijk bestaande uit activiteiten/aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Een cultureel festival of evenement bestaat uit een aantal onderdelen dat samen één geheel vormt. Een festival of evenement hoeft niet tijdens één dag of meerdere aaneengesloten dagen plaats te vinden; de onderdelen die samen één geheel vormen kunnen ook met tussenpozen plaatsvinden, waarbij de onderdelen binnen een periode van 1 jaar dienen plaats te vinden.

 • 2.

  Gezonde bedrijfsvoering: instellingen werken vraaggericht met een focus op de markt en op professionele, inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een eigen visie en strategie. Instellingen werken aan het verbreden van hun financiële basis om minder afhankelijk te zijn van overheidsinkomsten.

 • 3.

  Kunst en cultuur: de producten en activiteiten op het brede gebied van de kunsten (waaronder architectuur, beeldende kunst en vormgeving, letteren, podiumkunsten, creatieve industrie en cross-overs tussen deze disciplines). Het gaat om objecten of handelingen die door mensen zijn gemaakt of bedacht en vooral door de artistieke kwaliteiten van het werk worden gewaardeerd. Kunst en cultuur zijn dynamisch, de grenzen tussen verschillende kunstdisciplines veranderen met de tijd. Voorbeelden van objecten zijn een schilderij, land art, een interactieve installatie, een gedicht of een film. Voorbeelden van handelingen zijn een concert, een toneelproductie, een musicaluitvoering, een performance of de uitvoering van een choreografie.

 • 4.

  Project: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten, met een duidelijk geformuleerd doel en eindresultaat.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Stimuleren van projecten passend binnen onderstaande speerpunten die bijdragen aan de uitvoering van het beleid zoals beschreven in het Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021 ‘Ruimte voor Cultuur’:

 • 1.

  Grensoverschrijdende culturele samenwerking (Bijlage 1 bij deze regeling);

 • 2.

  Specifieke festivals voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, specifieke bovenregionale festivals en evenementen op het gebied van carnaval, en specifieke provinciale (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling (Bijlage 2 bij deze regeling);

 • 3.

  Culturele festivals en evenementen (Bijlage 3 bij deze regeling).

Artikel 3 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan slechts betrekking hebben op één van de bij deze regeling behorende Bijlages en dient te voldoen aan de daarin opgenomen criteria en voorwaarden;

 • 2.

  Het project moet starten in het jaar 2020 en/of 2021;

 • 3.

  Subsidieaanvrager (in het geval van een rechtspersoon) voert een gezonde bedrijfsvoering.

Artikel 4 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • 1.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • 2.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in de betreffende Bijlage waarbinnen subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  de subsidieaanvraag is ingediend door:

  • -

   Stichting philharmonie zuidnederland, Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefanten), Stichting Limburgs Museum en/of Stichting Museumplein Limburg; en/of

  • -

   een organisatie die in het kader van de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020 en/of de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024 een subsidie ontvangt, voor zover het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd start in dezelfde periode(s) als waarvoor in het kader van de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020 en/of de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024 een subsidie is toegekend;

 • 4.

  niet wordt voldaan aan (één van) de algemene subsidiecriteria in artikel 3 en/of het gestelde in de betreffende Bijlage waarbinnen subsidie wordt aangevraagd;

 • 5.

  hetzelfde project al op een andere wijze door de Provincie Limburg wordt gesubsidieerd en/of gefinancierd. Indien voor het project een bijdrage wordt ontvangen van een organisatie die van de Provincie Limburg subsidie/financiering ontvangt om een bijdrage ten behoeve van projecten te verstrekken, wordt die bijdrage ook beschouwd als subsidiëring/financiering van de Provincie Limburg. Uitzondering zijn bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en/of het Cultuurparticipatiefonds Limburg;

 • 6.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling;

 • 7.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 7.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds van deze nadere subsidieregels jaarlijks vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van de subsidieplafonds kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 6 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van de in het aanvraagformulier genoemde bijlage(n) en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht) dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) of DigiD (aanvragen van particulieren) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 7 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient ten minste 8 weken voor aanvang van het project en uiterlijk 31 oktober 2021 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten;

 • 2.

  Voor projecten die starten in januari, februari, maart of april 2020 geldt de 8-wekentermijn zoals gesteld in het eerste lid van dit artikel niet, met dien verstande dat een aanvraag uiterlijk 1 mei 2020 moet zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten;

 • 3.

  Voor aanvragen ingediend binnen Bijlage 2 van deze regeling geldt de 8-wekentermijn zoals gesteld in het eerste lid van dit artikel niet, met dien verstande dat een aanvraag uiterlijk 1 november 2020 moet zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten;

 • 4.

  Voor de datum van ontvangst per post is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 9 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Cultuur 2020-2021”.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 21 januari 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage 1 Projectsubsidie Grensoverschrijdende culturele samenwerking

Aanvrager

Natuurlijke personen en rechtspersonen.

Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende specifieke criteria:

 • 1.

  Het project richt zich op de totstandkoming en/of intensivering van grensoverschrijdende culturele samenwerking qua inhoud, samenwerkingsverbanden en/of uitstraling, tussen in ieder geval een partij uit Nederlands-Limburg en ten minste één partij uit Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en/of (het overige gebied van) de Euregio Maas-Rijn. Deze samenwerking dient niet alleen te bestaan uit het leveren van één of meerdere producten of diensten door één van de partijen aan de andere partij(en);

 • 2.

  Het project draagt vanuit deze grensoverschrijdende culturele samenwerking bij aan het realiseren van een concreet cultureel aanbod;

 • 3.

  Ten minste één van de betrokken partners is de partij die het cultureel aanbod daadwerkelijk uitvoert;

 • 4.

  Het project bereikt een publiek uit Nederlands Limburg én uit Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en/of (het overige gebied van) de Euregio Maas-Rijn voor het cultureel aanbod, bijvoorbeeld door middel van tweetalige communicatie/PR over de activiteiten;

 • 5.

  Voor eenzelfde (terugkerend) project is binnen deze Bijlage éénmaal per kalenderjaar subsidie mogelijk;

 • 6.

  Voor eenzelfde (terugkerend) project kan in totaliteit maximaal vijf keer een provinciale subsidie worden ontvangen. Reeds ontvangen subsidies in het kader van de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 (vervallen) en/of deze Nadere subsidieregels Cultuur 2020-2021 zullen hierbij worden meegenomen.

Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag voor een projectaanvraag bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten;

 • 2.

  Naast de in artikel 15, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:

  • -

   reis- en verblijfkosten (bij concertreizen);

  • -

   drukwerk voor boeken en schriftelijke publicaties (behoudens ten behoeve van de communicatie/PR over de activiteiten);

  • -

   oprichten en onderhouden van websites;

  • -

   onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

  • -

   consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke);

  • -

   reprise, herdruk of heruitgave;

 • 3.

  Subsidies onder de € 1.000,- worden niet verstrekt.

 

Bijlage 2 Specifieke projecten

Aanvrager en subsidiebedrag

Binnen deze Bijlage kan aan rechtspersonen die in zowel het jaar 2020 als het jaar 2021 onderstaande bovenregionale culturele festivals en evenementen met een groot belang voor cultuurparticipatie en talentontwikkeling organiseren, eenmalig voor de uitvoering van het festival/evenement voor beide jaren in totaliteit het volgende maximale subsidiebedrag worden toegekend:

 • -

  Boètegewoeëne Boètezitting Venlo: € 10.000,-;

 • -

  Sjtasiefestasie Roermond: € 10.000,-;

 • -

  Groeëte Gulpener Vastelaovesfinale: € 10.000,-;

 • -

  Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK): € 10.000,-;

 • -

  Tiener Vastelaovend Konkoer (TVK): € 10.000,-;

 • -

  Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival (KVL): € 10.000,-;

 • -

  Funpop: € 15.000,-;

 • -

  WinterZon Festival (afwijkend geldt in dit geval dat aanvrager het evenement in het jaar 2020 óf 2021 moet organiseren): € 7.500,-.

Binnen deze Bijlage kan ook voor de volgende regionale (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling eenmalig voor de uitvoering van hun activiteiten in de jaren 2020 en 2021 in totaliteit voor beide jaren het volgende maximale subsidiebedrag worden toegekend:

 • -

  Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen: € 15.000,-;

 • -

  Limburgs Fanfare Orkest: € 15.000,-;

 • -

  Brassband Limburg: € 15.000,-;

 • -

  Limburgs Jeugd Symfonieorkest Amikejo: € 15.000,-.

 

Bijlage 3 Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen

Aanvrager

Privaatrechtelijke rechtspersonen.

Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende specifieke criteria:

 • 1.

  Het project moet een bovenregionaal cultureel festival of evenement betreffen dat geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in de provincie Nederlands Limburg;

 • 2.

  Het cultureel festival of evenement heeft een publieksbereik van ten minste 2.500 bezoekers;

 • 3.

  Het cultureel festival of evenement moet een podium bieden aan talenten en/of gefaciliteerd worden door talenten.

  Talenten zijn personen die studeren aan of afgestudeerd zijn aan een (inter)nationale kunstvakopleiding op minimaal MBO-niveau met ambitie om door te groeien in hun professionele ontwikkeling;

 • 4.

  Het cultureel festival of evenement moet aandacht besteden aan jonge/nieuwe kunstvormen en/of aandacht besteden aan kwetsbare bezoekersdoelgroepen;

 • 5.

  Het cultureel festival of evenement moet financieel worden ondersteund door minimaal één gemeente.

  Deze bepaling geldt niet voor provinciale festivals of evenementen georganiseerd en aangevraagd door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, Toneelhuis LFA en/of het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg;

 • 6.

  Het cultureel festival of evenement moet financieel worden ondersteund door minimaal één organisatie uit de private sector;

 • 7.

  Voor een terugkerend project is binnen deze Bijlage éénmaal per kalenderjaar subsidie mogelijk;

 • 8.

  Het festival of evenement betreft géén:

  • -

   culinair festival of evenement;

  • -

   carnavalsgericht festival of evenement;

  • -

   winterfestival of -evenement (waaronder intocht Sinterklaas, kerstmarkten);

  • -

   festival of evenement dat bestemd is voor een zeer selecte groep (bijvoorbeeld alleen studenten);

  • -

   specifieke tentoonstelling(en), expositie(s), theater- of toneelvoorstelling(en); en/of

  • -

   concertreis.

Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt niet méér dan de optelling van de financiële bijdrage(n) van gemeente(n), andere regionale of provinciale overheden en het bedrijfsleven.

  Deze bepaling geldt niet voor provinciale festivals of evenementen georganiseerd en aangevraagd door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, Toneelhuis LFA en/of het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg;

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt niet méér dan € 20.000,-;

 • 3.

  Het subsidiebedrag, bedraagt niet méér dan 35% van de totale subsidiabele kosten;

 • 4.

  Naast de in artikel 15, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:

  • -

   drukwerk voor boeken en schriftelijke publicaties (behoudens ten behoeve van de communicatie/PR over de te organiseren activiteiten);

  • -

   onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

  • -

   consumptieve kosten (drank, eten en dergelijke);

 • 5.

  Bovenop het te verstrekken subsidiebedrag kan een aanvullend subsidiebedrag van maximaal 2 x 10% worden verstrekt, te weten:

  • -

   10% indien het cultureel festival of evenement aanbod/activiteiten bevat in meer dan één discipline op het gebied van kunst en cultuur;

  • -

   10% indien:

   • -

    minimaal één van de culturele programmaonderdelen van het cultureel festival of evenement de stedelijke omgeving en/of het Limburgs landschap als onderwerp heeft; en/of

   • -

    op het cultureel festival of evenement duurzaamheidsmaatregelen worden gehanteerd.

 • Duurzaamheidsmaatregelen zijn milieumaatregelen die bijdragen aan het duurzaam gedrag van bezoekers op culturele festivals of evenementen en/of aan het duurzaam produceren/organiseren van een cultureel festival of evenement;

 • 6.

  Subsidies onder de € 2.500,- worden niet verstrekt.