Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 5062Beschikkingen | afhandelingWet milieubeheer, Ontwerp-ontheffing, Endegs B.V., Groene Kade, Amerikahaven, Amsterdam, stilliggend ontgassen

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerp-ontheffing ingevolge artikel 10.63 van de Wet milieubeheer ter inzage heeft gelegd. Het betreft een ontheffing van het verbod om gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting nuttig toe te passen of te verwijderen (artikel 10.54, eerste lid, Wet milieubeheer).

 

Endegs B.V. is voornemens een tijdelijke proefneming te doen met het stilliggend ontgassen van ladingtanks van binnenvaarttankschepen aan de ‘Groene Kade’ in de Amerikahaven van Amsterdam, gedurende een periode van 6 maanden.

Zaaknummer: 9734726

 

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

  • 1.

    provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);

  • 2.

    stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien.

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van dit webformulier of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van dit contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.