Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen, Vattenfall Power Generation Netherlands B.V., Overdiemerweg 35, Diemen, het bouwen en in gebruik nemen van een elektrisch boilersysteem (e-boilersysteem)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van de gemeente Diemen ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning betreft het bouwen en in gebruik nemen van een elektrisch boilersysteem (e-boilersysteem) binnen de inrichting van de elektriciteitscentrale van Vattenfall te Diemen, met als doel het op duurzame wijze genereren van warmte ten behoeve van het stadswarmtenet van de regio Amsterdam. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen is afgegeven door de gemeenteraad van de gemeente Diemen voor de activiteit handelen in strijd met het bestemmingsplan.

Aanvrager: Vattenfall Power Generation Netherlands B.V.

Locatie: Overdiemerweg 35, Diemen

Zaaknummer: 9618764

 

Inzage

De ontwerpbeschikking, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

1. provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);

2. gemeente Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1 te Diemen.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (inclusief de daarvan deel uitmakende ontwerpverklaring van geen bedenkingen) naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de omgevingsvergunning kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking. Tegen de verklaring van geen bedenkingen als zodanig is geen rechtstreeks beroep mogelijk. De inhoud van deze beschikking wordt verwerkt in de omgevingsvergunning, waartegen reeds beroep open staat.

 

Naar boven