Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 4962Beschikkingen | afhandelingBeoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht, NV HVC

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bekend dat zij een aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de criteria van artikel 7.17 tweede en derde lid van de Wet milieubeheer en heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

 

De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van het voornemen van N.V. HVC tot het realiseren van een slibdrooginstallatie (SDI) met een maximale capaciteit van 318 kiloton per jaar. De SDI op de locatie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Beverwijk wordt verwijderd.

 

Locatie: Jadestraat 1 te Alkmaar

Zaaknummer: 9657231

 

 

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

 

- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);

- het Stadskantoor van de gemeente Alkmaar, Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

 

 

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien.

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

 

Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. In een later stadium tijdens de vergunningverleningsprocedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit aan de orde worden gesteld.