Nadere subsidieregels Participatie

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 7 juli 2020 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS PARTICIPATIE

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Kwetsbare doelgroep: een groep inwoners van de Nederlandse provincie Limburg die, ten gevolge van bijvoorbeeld hun sociaalmaatschappelijke of sociaaleconomische situatie, ziektebeeld en/of aandoening, (tijdelijk) niet in staat zijn om (volwaardig) te participeren in de maatschappij. Een voorbeeld hiervan zijn mensen die negatieve sociaalmaatschappelijke gevolgen van de coronacrisis ondervinden.

Artikel 2 Doel van de regeling

Doel van deze regeling is het ondersteunen van projecten die erop zijn gericht om, de samenredzaamheid en/of participatie in de samenleving van een kwetsbare doelgroep te vergroten en/of de problematiek van een kwetsbare doelgroep bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten).

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie komen uitsluitend natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen in aanmerking.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan:

 • 1.

  Het project start in 2020 of 2021;

 • 2.

  Het project vindt (deels) in de Nederlandse provincie Limburg plaats;

 • 3.

  Het project is gericht op het vergroten van de samenredzaamheid en/of participatie in de samenleving van een kwetsbare doelgroep en/of het bespreekbaar maken van de problematiek van een kwetsbare doelgroep;

 • 4.

  Bij het project wordt de kwetsbare doelgroep rechtstreeks betrokken;

 • 5.

  Er is door ten minste één gemeente een financiële bijdrage verstrekt ten behoeve van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening 2017 Provincie Limburg e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • 1.

  het project niet aansluit bij het doel zoals gesteld in artikel 2;

 • 2.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • 3.

  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 4;

 • 4.

  dezelfde activiteiten al door de Provincie Limburg wordt gesubsidieerd en/of gefinancierd. Indien voor de activiteiten een bijdrage wordt ontvangen van een organisatie die van de Provincie Limburg subsidie/financiering ontvangt om een bijdrage aan projecten te verstrekken, wordt die bijdrage ook beschouwd als subsidiëring/financiering van de Provincie Limburg. Uitzondering zijn bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en/of het Cultuurparticipatiefonds Limburg;

 • 5.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode en specifieke termijn zoals vermeld in artikel 8;

 • 6.

  het te verstrekken subsidiebedrag lager is dan € 500,-;

 • 7.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op:

  • a.

   reguliere activiteiten die reeds meerjarig zonder subsidie van de Provincie Limburg worden gerealiseerd, tenzij de inspanningen gericht zijn op het laten participeren van een kwetsbare doelgroep die nog niet eerder deelnam aan deze activiteiten;

  • b.

   op zichzelf staande culturele of sportieve evenement(en);

  • c.

   op zichzelf staande rondleiding(en), cursussen, receptie(s), feest(en), diner(s), borrel(s);

  • d.

   één- of meerdaagse reis/reizen;

  • e.

   het realiseren van boek(en) en/of schriftelijke publicatie(s), tenzij exclusief bedoeld voor pr/communicatie over of ondersteuning van de kernactiviteit(en) van het project;

  • f.

   activiteit(en) die gericht zijn op de ontwikkeling, productie en/of het vermarkten van een commercieel product of dienst;

  • g.

   het verstrekken van middelen en/of het inkopen van goederen of diensten ten behoeve van het ontplooien van andere activiteiten door de kwetsbare doelgroep;

  • h.

   het verlonen of vergoeden van arbeid verricht door de kwetsbare doelgroep;

  • i.

   de exploitatie van (een) organisatie(s);

  • j.

   reguliere taken van onderwijs-, zorg-, welzijns-, educatie- of onderzoeksorganisaties, kinderopvang of mantelzorgers;

  • k.

   het overbrengen van religieuze of ideologische overtuigingen; en/of

  • l.

   het realiseren van bouw, verbouw, onderhoud en/of restauratie van vastgoed, objecten of infrastructuur.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 6 Subsidiebedrag en aanvullend subsidiebedrag

 • 1.

  Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten én bedraagt:

  • a.

   Indien bij het project gebruik wordt gemaakt van activiteit(en) op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten) maximaal € 12.500,-;

  • b.

   Indien bij het project alleen gebruik wordt gemaakt van activiteit(en) op andere gebieden maximaal € 2.500,-;

 • 2.

  Bovenop het subsidiebedrag dat volgt uit het gestelde in het eerste lid kan een aanvullend subsidiebedrag van 15% hiervan worden verstrekt, indien met het project (tevens) het verminderen van negatieve sociaalmaatschappelijke gevolgen van de Coronacrisis wordt beoogd;

 • 3.

  Subsidies onder € 500,- worden niet verstrekt.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 8 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van de in het aanvraagformulier genoemde bijlage(n) en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht) dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) of DigiD (aanvragen van particulieren) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 9 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient vóór aanvang van het project te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst per post is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 11 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Participatieregeling”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 juli 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven