Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 7 juli 2020, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen in het kader van de inrichting van een klimaatrobuust beeklandschap (Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de intentieverklaring gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek-Tongelreep hebben ondertekend en ter uitvoering van die intentieverklaring bijdragen wensen te verstrekken aan partijen van de intentieverklaring;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

§ 1 Voorbereiding projecten beeklandschap Warmbeek-Tongelreep

 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en gericht op een specifiek eindresultaat.

Artikel 1.2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

 • a.

  waterschap De Dommel;

 • b.

  gemeente Eindhoven;

 • c.

  gemeente Valkenswaard;

 • d.

  gemeente Heeze-Leende;

 • e.

  gemeente Waalre.

Artikel 1.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op voorbereidingshandelingen in verband met het realiseren van een klimaatrobuust beeklandschap.

Artikel 1.4 Weigeringsgronden

Een bijdrage wordt geweigerd indien voor het project reeds subsidie dan wel een bijdrage is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale regeling.

Artikel 1.5 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project is gericht op grond gelegen in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  het project is gericht op de projectvoorbereidingsfase van het uitvoeringsprogramma Warmbeek-Tongelreep;

 • c.

  het project is gericht op:

  • 1°.

   een klimaatrobuust beeklandschap van Warmbeek-Tongelreep;

  • 2°.

   de verbinding van natuurterreinen, ecologische verbindingszones en realisatie van Natuurnetwerk Brabant;

  • 3°.

   de verbinding en beleving van het gebied;

  • 4°.

   het bereiken van zowel de doelen uit de kaderrichtlijn water als de Natura-2000 doelstellingen; of

  • 5°.

   het verder ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige groenstedelijke regio.

 • d.

  het project kan uiterlijk 30 juni 2022 worden afgerond.

Artikel 1.6 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • 1.

  wordt ingediend van 16 juli 2020 tot en met 1 september 2021;

 • 2.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

 • 3.

  bevat een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

  • 2°.

   een sluitende en realistische begroting met een kostenraming en dekkingsplan.

Artikel 1.7 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 1.6, onder a, vast op € 240.000.

Artikel 1.8 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage betreft het bedrag per project, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 1.9 Verdelingswijze

De bijdrage wordt verdeeld op grond van de verdeling per project, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 1.10 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

 • 1.

  De bijdrageontvanger:

  • a.

   rondt het project uiterlijk 30 juni 2022 af;

  • b.

   zorgt ervoor dat, indien door of namens hem een publicatie wordt gedaan met betrekking tot de te financieren activiteit, in die publicatie wordt vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant is of wordt gerealiseerd;

  • c.

   betrekt de provincie Noord-Brabant bij het project.

 • 2.

  Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder a, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal een jaar.

Artikel 1.11 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont bij de aanvraag tot vaststelling van de bijdrage aan dat de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een projectrapportage.

Artikel 1.12 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag.

 • 2.

  Het voorschot wordt in een keer betaald.

Artikel 1.13 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant.

Artikel 1.14 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2023 en vervolgens telkens na vier jaar aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

 

§ 2 Slotbepalingen

Artikel 2.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 2.2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant.

 

’s-Hertogenbosch, 7 juli 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij de artikelen 1.8 en 1.9 van de Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant

 

Projecten

Bijdragen

1.

Piekbuien en wateroverlast

€ 25.000

2.

Klimaatadaptatiestrategie Tongelreep-Warmbeek  

€ 12.000

3.

Klimaatrobuust inrichten Genneper Parken

€ 66.500

4.

Klimaatrobuust inrichten beeklandschap (A2 – landsgrens)

€ 33.000

5.

Ontwikkelingen en kansen in de landbouwsector

€ 20.000

6.

Omgeving Hotel van der Valk

€ 6.500

7.

Natuurnetwerk Brabant Waalre landgoed Achtervoorde

€ 10.000

8.

Verbeteren faunapassage en ecoduct N396

€ 5.000

9.

Verbeteren watermolenschap Gennepermolen

€ 6.500

10.

Natuurpoort Genneper Parken

€ 26.500

11.

Optimalisatie recreatie en natuur onder A2

€ 3.500

12.

Recreatieve corridor (hoofdroutestructuur)  

€ 10.000

13.

Proceskosten

€ 13.500

14.

Gebiedsvisie samenhang doelen, opgave en projecten

€ 2.000

Toelichting behorende bij de Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant  

 

1. Algemeen deel

 

1.1 Achtergrond

In de Brabantse Omgevingsvisie is het klimaatproof maken van Brabant genoemd als een van de vier hoofdopgaven van de provincie. Hiervoor is het onder andere nodig om invulling te geven aan de ontwikkeling van klimaatrobuuste beeklandschappen, waartoe een aanzet is gemaakt in de Reisgids ‘Op weg naar klimaatrobuuste beeklandschappen’. De reisgids is in samenwerking met de Brabantse waterschappen tot stand gekomen en de Warmbeek/Tongelreep is hierin als pilot opgenomen.

Voor die pilot is de intentieverklaring gebiedsontwikkeling beekdallandschap Warmbeek-Tongelreep afgesloten om samen te werken aan de projecten gelegen in de specifieke gebieden.

 

Binnen het stroomgebied van de Warmbeek/Tongelreep liggen veel opgaven, waaronder water gerelateerde opgaven (volgend uit het Nationaal Bestuursakkoord Water, Deltaplan Hoge Zandgronden, Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) en natuuropgaven (Kaderrichtlijn Water, Natura 2000, Programma Aanpak Stikstof, Natuurnetwerk Brabant). Om de (be)leefbaarheid van het gebied te borgen en te vergroten wordt ook ingezet op het benutten van sociale en economische kansen in de agrarische en recreatieve sector en versterking van de verbinding stad-ommeland via een recreatieve corridor.

In het uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek-Tongelreep zijn 14 projecten opgenomen die bijdragen aan deze opgaven.

 

Bij klimaatbestendig en waterrobuust beeklandschap gaat het over het uitbalanceren van te veel, te weinig en te vuil water in tijd en in ruimte. Bovendien gaat het over de uitwerking van verschillende wateropgaven zoals bedoeld in het Deltaprogramma. Gegeven de ruimtelijke doorwerking van vernattings- en verdrogingsopgaven zal het uitbalanceren doorwerking hebben op alle gebruiksfuncties die een afhankelijkheid hebben van het bodem-watersysteem. Vooral omdat juist de tegemoetkoming aan het verdrogingsvraagstuk een extra risico geeft op het overstromingsvraagstuk; om de verdroging in het bekenlandschap tegen te gaan wordt de drainerende werking van de beken teruggebracht door natuurlijke beeklopen te herstellen en beken te verontdiepen, terwijl de piekbuien in winter en zomer juist in dergelijke profielen tot overstromingen leiden. Daarom zullen ook de gebruiksfuncties een bijdrage moeten leveren aan klimaatbestendigheid en waterrobuustheid bijvoorbeeld door nieuwe natte teelten en andere verdienmodellen. Dat is klimaatadaptatie.

 

1.2 Juridisch kader

Het juridisch kader van deze bijdragen wordt gevormd door de Algemene bijdrageverordening en deze bijdrageregeling. Provinciale Staten hebben in artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid gedelegeerd om nadere regels in de vorm van bijdrageregelingen vast te stellen voor het verstrekken van bijdragen op diverse beleidsterreinen. Voorwaarde is dat de ontvangers uitsluitend publiekrechtelijk rechtspersonen zijn. In deze bijdrageregeling met betrekking tot de beekdallandschappen is maatwerk voor de specifieke doelgroep en de te verstrekken bijdragen vastgelegd, zodat Gedeputeerde Staten over een snel en flexibel instrumentarium beschikken.

 

2. Artikelsgewijs deel

 

Artikel 1.5 Vereisten voor een bijdrage

Onder b Voorbereidingsfase

Met voorbereidingshandelingen wordt bedoeld het onderzoek doen, alles voorbereiden ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering, dus alles om de schop in de grond te krijgen. Hieronder valt ook procesbegeleiding, gebiedsproces, het doen van vooronderzoek en uitwerken van inrichtingsplannen, zodat het project uitvoeringsgereed aanbesteed kan worden. Het doen van fysieke en grondwerkzaamheden valt niet onder de voorbereidingshandelingen.

 

Onderdeel c, onder 1 Klimaatrobuust beeklandschap

Voorbeelden van een klimaatrobuust beeklandschap is een landschap dat is gericht op de realisatie van de water en bodem doelen, opgenomen in het Provinciaal milieu- en waterplan of het verbeteren van de verbinding stad met ommeland.

 

Artikel 1.10 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

De provincie Noord-Brabant dient bij het project betrokken te worden. De wijze waarop dit gebeurt, kan verschillen. Hierover worden altijd vooraf afspraken gemaakt in het kernteam.

 

Artikel 1.11 Verantwoording

Dit mag dezelfde projectrapportage zijn als die is verzonden aan het kernteam beeklandschap Warmbeek/Tongelreep.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven