Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 4608BeleidsregelsNadere subsidieregels Archeologie en Klein Limburgs erfgoed 2020-2021

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., bekend dat zij in hun vergadering van 7 juli 2020 hebben vastgesteld:

 

NADERE SUBSIDIEREGELS ARCHEOLOGIE EN KLEIN LIMBURGS ERFGOED 2020-2021

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Archeologie: sporen en resten van menselijke activiteiten uit het verleden (>50 jaar) die in de bodem zijn achtergebleven.

 • 2.

  Archeologisch verhaal: gereconstrueerd verhaal van menselijke activiteiten op basis van sporen en resten uit de bodem.

 • 3.

  Cultuurhistorische betekenis: het bewustzijn van de historische context en het verhaal achter het klein Limburgs erfgoed in relatie tot haar omgeving.

 • 4.

  Cultuurhistorische waarde: positieve waardering van sporen, objecten, patronen en structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling.

 • 5.

  Instandhouding: het uitvoeren van werkzaamheden die zijn gericht op het in goede staat houden of het herstellen van het klein Limburgs erfgoed waarbij de oorspronkelijke cultuurhistorische waarden worden behouden.

 • 6.

  Klein Limburgs erfgoed: een fysiek object in de Nederlandse provincie Limburg met een cultuurhistorische waarde en dat beeldbepalend is voor de omgeving. Hieronder vallen onder andere: kruisen en kapellen, bakhuisjes, beelden, gedenkstenen (met uitzondering van struikelstenen), gevelstenen, grafstenen, muurtjes, bruggen, waterputten, fonteinen en poorten.

 • 7.

  Openbare ruimte: de ruimte die voor iedereen vrij toegankelijk is. Het is een fysieke plaats. De meeste openbare ruimtes bevinden zich in de open lucht (pleinen, parken, natuurgebieden), maar ook vrij toegankelijke overheidsgebouwen en publieke instellingen worden tot de openbare ruimte gerekend.

Artikel 2 Doel van de regeling

De regeling heeft als doel(en):

 • -

  het klein Limburgs erfgoed te behouden en de cultuurhistorische betekenis hiervan uit te dragen; en/of

 • -

  het zichtbaar en publiektoegankelijk maken van archeologie.

Artikel 3 Aanvrager

Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen voor een subsidie in aanmerking komen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Algemeen subsidiecriterium

Er moet sprake zijn van een Limburgs belang. Hiervan is sprake als het project in de Nederlandse provincie Limburg wordt uitgevoerd. Als het project in de uitvoering deels grensoverschrijdend is, is er eveneens sprake van een Limburgs belang.

Artikel 5 Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden naast het in artikel 4, genoemd algemeen criterium, de volgende specifieke criteria in het geval er sprake is van een project gericht op:

 • 1.

  Klein Limburgs erfgoed:

  • a.

   het project betreft de instandhouding van klein Limburgs erfgoed;

  • b.

   het project is er op gericht om de cultuurhistorische betekenis van het klein Limburgs erfgoed uit te dragen aan een breder publiek; en

  • c.

   de totale subsidiabele projectkosten zijn niet hoger dan € 60.000,00.

 • 2.

  Archeologie:

  • a.

   het project is er op gericht om het archeologisch verhaal op een aansprekende wijze te ontsluiten of het project vergroot de zichtbaarheid/aanwezigheid van archeologie op aansprekende wijze binnen de openbare ruimte; en

  • b.

   de totale subsidiabele projectkosten zijn niet hoger dan € 100.000,00.

Artikel 6 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  Het project moet starten binnen één jaar na subsidieverstrekking.

 • 2.

  De uitvoering van het project dient plaats te vinden mede met inzet van vrijwilligers.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  het project niet voldoet aan het algemeen criterium zoals gesteld in artikel 4 en het project niet voldoet aan de op het betreffende project van toepassing zijnde specifieke criteria zoals gesteld in artikel 5;

 • d.

  de subsidieaanvraag uitsluitend betrekking heeft op de totstandkoming van een schriftelijke publicatie of een website;

 • e.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteiten al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • f.

  het te verstrekken subsidiebedrag minder is dan € 1.000,00; en/of

 • g.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 12.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds (deelplafond archeologie en deelplafond klein Limburgs erfgoed) van deze nadere subsidieregels jaarlijks vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van de subsidieplafonds kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 9 Subsidiebedrag

 • 1.

  Subsidies kleiner dan € 1.000,00 worden niet verstrekt.

 • 2.

  Het te verstrekken subsidiebedrag voor projecten gericht op klein Limburgs erfgoed bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project, met een maximum van € 30.000,00 per project.

 • 3.

  Het te verstrekken subsidiebedrag voor projecten gericht op archeologie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van het project, met een maximum van € 50.000,00 per project.

 • 4.

  In afwijking van het gestelde maximale subsidiepercentage in het tweede en/of derde lid van dit artikel kan op basis van het aantal in te zetten vrijwilligersuren een hoger maximaal subsidiepercentage gelden zoals is opgenomen in onderstaande tabel:

   

  Maximaal te hanteren subsidiepercentage van de subsidiabele kosten

  waarbij het maximaal te verstrekken subsidie

  voor klein Limburgs Erfgoed € 30.000 en voor archeologie € 50.000 bedraagt

  Inzet aantal vrijwilligersuren

  Projecten

  tot € 30.000

  Projecten

  € 30.000 tot € 60.000

  Projecten

  € 60.000 t/m € 100.000

  0 uren

   

  van 1 uur tot 15 uren

   

  van 15 tot 75 uren

   

  van 75 tot 150 uren

   

  van 150 tot 300 uren

   

  van 300 tot 500 uren

   

  vanaf 500 uren

  0%

   

  50%

   

  65%

   

  70%

   

  75%

   

  75%

   

  75%

  0%

   

  50%

   

  60%

   

  65%

   

  70%

   

  75%

   

  75%

  0%

   

  50%

   

  55%

   

  65%

   

  65%

   

  70%

   

  75%

Artikel 10 Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

 • 1.

  Binnen deze nadere subsidieregels zijn voor projecten gericht op klein Limburgs erfgoed de volgende kosten subsidiabel:

  • a.

   direct aan het project gerelateerde kosten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het klein Limburgs erfgoed;

  • b.

   kosten voor activiteiten gericht op het uitdragen van de cultuurhistorische betekenis van het klein Limburgs erfgoed aan een breed publiek tijdens of ná de voltooiing van de werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding.

 • 2.

  Binnen deze nadere subsidieregels zijn voor projecten gericht op archeologie de volgende kosten subsidiabel:

  • a.

   kosten voor activiteiten die er op gericht zijn om archeologische verhalen, vondsten en kennis te bundelen en op een aansprekende wijze te ontsluiten voor een breed publiek;

  • b.

   kosten voor activiteiten die er op gericht zijn om binnen de openbare ruimte de zichtbaarheid/aanwezigheid van recente archeologische vondsten te vergroten.

 • 3.

  In aanvulling op artikel 15, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn binnen deze nadere subsidieregels de volgende kosten niet-subsidiabel:

  • a.

   reis- en verblijfkosten;

  • b.

   consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke).

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 11 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) of DigiD (aanvragen van particulieren) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 12 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk op 15 december 2021 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 14 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Archeologie en Klein Limburgs erfgoed 2020-2021.”

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 juli 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Algemeen

Wij adviseren u om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een overleg in te plannen met een medewerker van de Provincie Limburg. U kunt dit overleg inplannen middels het vooroverlegformulier ‘Archeologie en Klein Limburgs erfgoed’ op de website van de Provincie Limburg www.limburg.nl/subsidies>actuele subsidieregelingen bij onderhavige subsidieregeling.

Artikel 9 Subsidiebedrag, lid 2 t/m 4

De inzet van de uren door vrijwilligers zijn subsidiabel voor een bedrag van maximaal € 4,50 per uur onder de voorwaarde dat hiervoor daadwerkelijk een vergoeding plaatsvindt aan de vrijwilliger (zie hiervoor en de andere kostensoorten de ‘Nadere regels subsidiabele kosten in het kader van het verstrekken van projectsubsidie 2017’ op de website van de Provincie Limburg www.limburg.nl/subsidies > subsidiestelsel vanaf 2017 > subsidiabele kosten projectsubsidie ).

 

De Provincie Limburg wil graag de inzet van vrijwilligers bij projecten gericht op klein erfgoed en archeologie stimuleren. Daarom kan op basis van het aantal in te zetten vrijwilligersuren een hoger maximaal subsidiepercentage gelden dan de 50% zoals gesteld in artikel 9, tweede en derde lid.

 

Rekenvoorbeelden

Inzet 200 uur aan vrijwilligersuren

 

Hoe wordt de provinciale bijdrage berekend, rekening houdend met de hoogte van de begrote subsidiabele kosten en het maximaal toegestane subsidiebedrag?

 

Hieronder zijn drie rekenvoorbeelden uitgewerkt.

Bij voorbeelden 1 en 3 wordt uitgegaan van de situatie dat de vrijwilligersuren daadwerkelijk vergoed worden. Daarom is in die voorbeelden de inzet van vrijwilligersuren opgenomen als kostenpost onder de subsidiabele projectkosten voor een maximaal subsidiabel bedrag van € 4,50 per uur, ongeacht de hoogte van de werkelijke vergoeding.

Het is echter geen verplichting om vrijwilligersuren daadwerkelijk te vergoeden. Ook zonder het vergoeden van de vrijwilligersuren wordt deze inzet beloond middels een hoger maximaal te hanteren percentage van de subsidiabele kosten. Een voorbeeld van deze situatie is uitgewerkt in voorbeeld 2.

 

 • 1.

  Voor projecten tot € 30.000,00 aan subsidiabele kosten.

   

  Project gericht op klein Limburgs erfgoed,

  maximaal te verstrekken bedrag € 30.000,00.

  Vrijwilligersuren worden uitbetaald en zijn daarom subsidiabel voor een bedrag van maximaal € 4,50 per uur.

   

  Begroting

   

  Subsidiabele projectkosten

   

  Materialen

  Kosten derden

  Vrijwilligerskosten (200 * € 4,50)

   

   

   

  16.000

   

  10.000

  5.100

  900

   

   

   

  Financiering

   

  Provinciaal subsidie (inclusief bonus): 75%

  Eigen bijdrage (25%)

   

   

   

   

  16.000

   

   

  12.000

  4.000

   

   

  TOTAAL

  16.000

   

  16.000

   

  De provinciale bijdrage bedraagt € 12.000,00.

   

 • 2.

  Voor projecten van € 30.000 tot € 60.000,00 aan subsidiabele kosten.

   

  Project gericht op klein Limburgs erfgoed,

  maximaal te verstrekken bedrag € 30.000,00.

  Vrijwilligersuren worden niet uitbetaald en zijn daarom geen subsidiabele kosten.

   

   

  Begroting

   

  Subsidiabele projectkosten

   

   

  Materialen

  Kosten derden

   

   

   

  50.000

   

   

  26.000

  24.000

   

   

   

  Financiering

  Gevraagde provinciaal subsidie (inclusief bonus): 70%

  Eigen bijdrage (30%)

   

   

   

   

  50.000

   

  35.000

  15.000

   

   

  TOTAAL

  50.000

   

  50.000

  De te verstrekken provinciale bijdrage bedraagt echter € 30.000,00. Immers de berekende provinciale bijdrage van € 35.000,00 ligt boven het gestelde maximale bedrag van € 30.000,00, waarmee de eigen bijdrage € 20.000,- bedraagt.

   

 • 3.

  Voor projecten van € 60.000 tot en met € 100.000,00 aan subsidiabele kosten.

   

  Project gericht op archeologie,

  maximaal te verstrekken bedrag € 50.000,00.

  Vrijwilligersuren worden uitbetaald en zijn daarom subsidiabel voor een bedrag van maximaal € 4,50 per uur.

   

  Begroting

   

  Subsidiabele projectkosten

   

  Materialen

  Kosten derden

  Vrijwilligerskosten (200 * € 4,50)

   

   

  80.000

   

  34.500

  44.600

  900

   

   

   

  Financiering

   

  Gevraagde provinciaal subsidie (inclusief bonus): 65%

  Eigen bijdrage (35%)

   

   

   

   

  80.000

   

   

  52.000

  28.000

   

   

  TOTAAL

  80.000

   

  80.000

  De te verstrekken provinciale bijdrage bedraagt echter € 50.000,00. Immers de berekende provinciale bijdrage van € 52.000,00 ligt boven het gestelde maximale bedrag van € 50.000,00, waarmee de eigen bijdrage € 30.000,- bedraagt,