Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 4582BeleidsregelsNadere subsidieregels kerken 2020-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend, dat zij in hun vergadering van 7 juli 2020 hebben vastgesteld:

 

NADERE SUBSIDIEREGELS KERKEN 2020-2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze nadere subsidieregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Beeldbepalend kerkgebouw: een karakteristieke kerk, die geen beschermde monumentale status bezit, maar wel belangrijk is voor de identiteit van een dorp, kern of wijk en daarmee ook voor het woon- en leefklimaat ter plaatse.

 • 2.

  Gemeentelijk monument: een kerk, die op grond van een gemeentelijke monumentenverordening bescherming geniet vanwege cultuurhistorische of architectonische waarde.

 • 3.

  Herbestemming: het geven van een nieuwe functie of nevenfunctie aan een kerk.

 • 4.

  Kerk: het in de Nederlandse provincie Limburg gelegen gebouw, zijnde een beeldbepalend kerkgebouw, rijksmonument of gemeentelijk monument en dat in de fase van de aanvraag uitsluitend of voor een overwegend deel wordt of is gebruikt voor de openbare eredienst.

 • 5.

  Kerkenprogramma Provincie Limburg 2020-2023: kerkenprogramma’s, die de Provincie Limburg gesloten heeft met één of meerdere kerkgenootschappen in Limburg dan wel, voor zover het om herbestemming gaat, heeft gesloten met (toekomstige) eigenaren van kerken die aan de openbare eredienst zijn onttrokken. Samen vormen deze kerkenprogramma’s: het Kerkenprogramma Provincie Limburg 2020-2023. Dit Kerkenprogramma is te vinden op www.limburg.nl/beleid/cultuur/erfgoed.

 • 6.

  Leidraad: de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013, die als bijlage is opgenomen bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten van het Rijk (die laatstelijk is gewijzigd bij Staatscourant 2019, nr. 67181, 19 december 2019).

 • 7.

  Project: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten, met een duidelijk geformuleerd doel en eindresultaat.

 • 8.

  Restauratie: het verrichten van ingrijpende maatregelen met bijkomende werkzaamheden, die het normale onderhoud te boven gaan en noodzakelijk zijn voor het herstel en het behoud van de kerk.

 • 9.

  Rijksmonument: een kerk die als zodanig door het rijk op basis van de Erfgoedwet is aangewezen en voorzien is van een uniek nummer in het rijksmonumentenregister.

 • 10.

  Social return on investment (SROI): het opnemen van sociale voorwaarden in aanbestedingstrajecten zodat leverancier en subsidieontvanger een bijdrage kunnen leveren aan het provinciaal beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De concrete invulling hiervan gebeurt aan de hand van het creëren van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en (werk)ervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren zonder startkwalificatie.

Artikel 2 Doelstelling

De Nederlandse provincie Limburg onderscheidt zich van andere regio’s met name door het omvangrijke religieuze erfgoed, waarbinnen de kerken een bijzondere categorie vormen. De Provincie Limburg wil de instandhouding van kerken door middel van restauratie en/of herbestemming, eventueel in combinatie met de verbetering van de duurzaamheid en/of de verbetering van de toegankelijkheid van de kerk, ondersteunen om daarmee dit bijzondere religieuze erfgoed voor de toekomst te bewaren.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie komt uitsluitend de (toekomstige) eigenaar van een kerk, die deel uitmaakt van het Kerkenprogramma Provincie Limburg 2020-2023, in aanmerking.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • 1.

  Het project dient betrekking te hebben op de restauratie en/of herbestemming van een kerk in de hoedanigheid van een rijksmonument of gemeentelijk monument of op de herbestemming van een beeldbepalend kerkgebouw. De restauratie en/of herbestemming kan gecombineerd worden met de verbetering van de duurzaamheid en/of de verbetering van de toegankelijkheid van de kerk.

 • 2.

  Indien het project betrekking heeft op de restauratie van een kerk in de hoedanigheid van een rijksmonument of gemeentelijk monument, moet er sprake zijn van een door een onafhankelijke deskundige vastgestelde bouwkundige noodzaak van deze restauratie.

Artikel 5 Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende specifieke criteria:

 • 1.

  Indien het project tevens betrekking heeft op de verbetering van de duurzaamheid van de kerk, dient er sprake te zijn van het treffen van energiebesparende maatregelen en/of maatregelen ter verbetering van het gebruikscomfort in de kerk. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zonder nadelige gevolgen voor de monumentale waarde van de kerk.

 • 2.

  Indien het project tevens betrekking heeft op het verbeteren van de fysieke en publieke toegankelijkheid van de kerk, dient er sprake te zijn van maatregelen waardoor de kerk wordt voorzien van een toegankelijke entree voor mindervaliden en/of toiletten die tevens toegankelijk zijn voor mindervaliden, dan wel dient er sprake te zijn van maatregelen waardoor het toegangsportaal van de kerk veilig voor het publiek wordt opengesteld. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zonder nadelige gevolgen voor de monumentale waarde van de kerk.

Artikel 6 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  In het kader van SROI dient de subsidieontvanger contact te leggen met het ROP-Zuid (het Restauratie Opleidingsproject Zuid-Nederland). In overleg met de ROP-coördinator dient nagegaan te worden of het project geschikt is als bouwplaats om er één of meerdere leerwerkplakken te creëren voor leerlingen, die een bouw- of restauratieopleiding volgen.

 • 2.

  Het project dient uiterlijk binnen 2 jaar na de datum van verzending van de subsidieverleningsbeschikking volledig gerealiseerd te zijn.

 • 3.

  De kerk dient na restauratie en/of herbestemming minimaal zes jaar bestendig in gebruik te blijven.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels, zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de aanvraag niet is ingediend door een aanvrager, zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan (één van) de algemene criteria in artikel 4 en indien van toepassing de specifieke criteria in artikel 5;

 • d.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode, zoals vermeld in artikel 12;

 • e.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit(en) al op een andere wijze financiert/subsidieert.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de looptijd van deze nadere subsidieregels vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies>subsidieplafonds.

Artikel 9 Subsidiabele kosten en niet-subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn:

 • a.

  in het geval er sprake is van een restauratie: de noodzakelijke kosten voor de instandhouding van het rijksmonument of gemeentelijk monument, voor zover dat is bepaald in de Leidraad.

 • b.

  in het geval er sprake is van een herbestemming: de kosten van bouwtechnische werkzaamheden en/of maatregelen, die noodzakelijk zijn in verband met en direct gerelateerd zijn aan de herbestemming van de kerk en sober en doelmatig worden uitgevoerd. In aanvulling op artikel 15, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn kosten die betrekking hebben op de inrichting van de kerk, niet-subsidiabel.

 • c.

  in het geval er sprake is van verbetering van de duurzaamheid van de kerk: kosten van ventilatie- en verwarmingssystemen, zonnepanelen en overige systemen op basis van zonne-energie en/of kosten van isolerende maatregelen aan onderdelen van de kerk, zoals een gevel, dak, kap, vloer en venster.

 • d.

  in het geval er sprake is van het verbeteren van de fysieke en publieke toegankelijkheid van de kerk: kosten van maatregelen, waardoor de kerk wordt voorzien van een toegankelijke entree voor mindervaliden, kosten van toiletten, die tevens toegankelijk zijn voor mindervaliden, kosten van maatregelen zoals een doorzichtige scheidingswand (pui) of een spijlenhekwerk tussen het toegangsportaal van de kerk en het kerkschip, waardoor dit toegangsportaal veilig voor het publiek opengesteld kan worden.

Artikel 10 Subsidiebedrag

De subsidie voor de restauratie en/of de herbestemming van de kerk, eventueel in combinatie met de verbetering van de duurzaamheid en/of de verbetering van de toegankelijkheid van de kerk, bedraagt per project maximaal 60% van de totale subsidiabele kosten en maximaal € 600.000,00.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 11 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 12 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk 15 december 2023 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 14 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere subsidieregels treden in werking de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen, die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels kerken 2020-2023”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 juli 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA