Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 44Plannen | overigProvinciaal inpassingsplan en coördinatieregeling project leiding door het midden, provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten maken bekend dat Provinciale Staten van Zuid Holland, gelet op paragraaf 3.5.1 en 3.6.2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en artikel 3 van de Protocollen Wro bevoegdheden Provinciale Staten, op 18 december 2019 onder besluitnummer 7234, hebben besloten:

 • 1.

  dat voor het project Leiding door het Midden, bestaande uit de aanleg van twee warmtetransportleidingen en de bouw van bijbehorende bouwwerken in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen, inclusief eventueel benodigde mitigerende en compenserende maatregelen, een Provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 Wro en een MER worden opgesteld;

  • 1.

    

 • 2.

  dat voor dit project toepassing wordt gegeven aan de provinciale coördinatieregeling uit artikel 3.33, eerste lid, onder b, Wro, inhoudende dat de voorbereiding en bekendmaking van het Provinciaal inpassingsplan zal worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van onderstaande besluiten, vergunningen en ontheffingen van de diverse bevoegde gezagen, zo nodig in één of meerdere clusters:

  • a.

   Omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met inbegrip van eventueel benodigde verklaringen van geen bedenkingen;

  • b.

   Waterwetvergunning(en) op grond van de Waterwet;

  • c.

   Vergunning(en)/melding(en) op grond van de Wet natuurbescherming;

  • d.

   Ontheffing(en) op grond van de Wet natuurbescherming;

  • e.

   Vergunning(en) op grond van de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken;

  • f.

   Vergunning(en) op grond van de Wet lokaal spoor;

  • g.

   Vergunning(en) op grond van de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) van de zes genoemde gemeenten;

  • h.

   Overige toestemmingen of ambtshalve besluiten bij of krachtens de relevante wetten, Algemene maatregelen van Bestuur, de provinciale Omgevingsverordening Zuid-Holland, de overige verordeningen van de zes genoemde gemeenten en de Keur van het Hoogheemraadschap Delfland die nodig zijn voor de uitvoering van het project.

Het besluit van Provinciale Staten, met alle daarbij behorende stukken, kan worden ingezien op het stateninformatiesysteem van Provinciale Staten van Zuid-Holland: https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/2019/Provinciale_Staten_18_december_2019#

Het is thans nog niet mogelijk om tegen deze besluiten bezwaar of beroep in te stellen (artikel 8:5, bijlage 2, Algemene wet bestuursrecht (Awb). Inzake de voorbereiding en bekendmaking van bovengenoemde besluiten worden te zijner tijd afzonderlijke kennisgevingen geplaatst, waarin wordt aangegeven hoe en wanneer daarop kan worden gereageerd.

 

 

Den Haag, 9 januari 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

 

De voorzitter,

J. Smit

 

 

De secretaris,

H.M.M. Koek