Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 4337Beschikkingen | afhandelingProvincie Noord-Holland - Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Smit en Zoon B.V., Nijverheidslaan 48, Weesp, SHE-kritische items

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

 

Het betreft een vergunning voor het vervangen van de lijst SHE-kritische items (de lijst is een tabel met milieurelevante technische installaties en de bijbehorende keuringsfrequenties en keuringsinstanties) uit de aanvraag (paragraaf 6.2) van de vigerende vergunning en hiervoor in de plaats verwijzen naar procedure MGM P18 "Beleid waarborging technische integriteit". MGM P18 is een dynamische procedure die door Smit en Zoon aangepast kan worden, maar het uitgangspunt blijft het identificeren en beheersen van de SHE-kritische items.

 

Datum besluit: 29 juni 2020

Aanvrager: Handelmaatschappij A. Smit en Zoon B.V.

Locatie: Nijverheidslaan 48, Weesp

Zaaknummer: 9662929

 

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

 

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.