Provincie Zeeland – Verlening ontheffing Wet natuurbescherming voor afschot van zwervende damherten op de Haringvreter, Walcheren, Schouwen en Westelijk Zuid-Beveland

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben het Faunabeheerplan Damhert 2020-2025 gedeeltelijk goed te keuren. Uit dit besluit vloeit tevens het voornemen van GS voort, om in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming de volgende ontheffingen te verlenen: voor populatiebeheer op het eiland Haringvreter in het Veerse Meer, voor het gebruik van geluiddempers door beheerders in dienst van terrein beherende organisaties, en voor de verruiming van afschottijden in de gebieden waar een Provinciale vrijstelling geldt voor afschot van zwervende damherten (Walcheren, Schouwen en Westelijk Zuid-Beveland).

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken na publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het zaaknummer ZK19000220 te vermelden.

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit een zienswijze op het ontwerp indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Naar boven