Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 4132Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 23 juni 2020 nr. 1436000/1436007 houdende mandatering van bevoegdheden ter uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-West (Mandaatbesluit samenwerking Stroomgebied Rijn-West provincie Noord-Holland)

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 23 juni 2020 hebben besloten de Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-West (hierna: Samenwerkingsovereenkomst) met drie provincies, acht waterschappen en de Staat aan te gaan;

 

Gelet op artikel 3 van de Samenwerkingsovereenkomst waarin is bepaald dat het Samenwerkingsverband Rijn-West (Samenwerkingsverband) een Regionaal Bestuurlijk Overleg kent waarin elke deelnemer één afgevaardigde heeft die van het benodigde mandaat wordt voorzien om in het kader van de samenwerking namens de deelnemer te besluiten;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten vast te stellen:

Mandaatbesluit samenwerking Stroomgebied Rijn-West provincie Noord-Holland

Artikel 1 mandaat

  • 1.

    Aan de heer C.J. Loggen, gedeputeerde, wordt als afgevaardigde alsmede aan de heer T.R. Smeelen, sectormanager, als plaatsvervangend afgevaardigde in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van het Samenwerkingsverband het mandaat verleend tot vaststelling van besluiten op grond van artikel 4, tweede lid, en voor financiële besluiten ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Samenwerkingsovereenkomst.

    Het verleende mandaat wordt uitgeoefend met inachtneming van de mandaatregels van de provincie Noord-Holland.

  • 2.

    Aan de plaatsvervangende afgevaardigden in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van het Samenwerkingsverband de heer K.T. Joustra, plaatsvervangend sectormanager alsmede de heer A.N.M. Stavenuiter, beleidsadviseur wordt mandaat verleend tot vaststelling van (niet financiële) besluiten ex artikel 4, tweede lid, van de Samenwerkingsovereenkomst.

    Het verleende mandaat wordt uitgeoefend met inachtneming van de mandaatregels van de provincie Noord-Holland.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en vervalt op het moment dat de Samenwerkingsovereenkomst is beëindigd.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit samenwerking Stroomgebied Rijn-West provincie Noord-Holland.

Haarlem, 23 juni 2020.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Uitgegeven op 1 juli 2020.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris