Wijzigingsbesluit Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 23 juni 2020 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

Artikel I Wijziging Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

De Subsidieverordening investeringen Landelijk Gebied Limburg 2015 e.v. (laatst gewijzigd bij Pb. 2019, nr. 7241) wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  In de bijlage wordt paragraaf 2.1 “Soortenbeleid” gewijzigd en komt als volgt in zijn volledigheid nu te luiden:

  2.1 Soortenbeleid

  Doel

  Realisatie actieve soortenbescherming zoals vastgelegd in hoofdstuk 7.1 van de “Natuurvisie Limburg 2016, Samen bereiken we natuurlijk meer!”

  Beoogde activiteiten

  • Eenmalige maatregelen gericht op uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van soorten, zoals opgenomen bij de ‘Nadere eisen, voorwaarden en verplichtingen’. Het gaat om eenmalige maatregelen die niet via de actueel opengestelde Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Limburg (SvNL 2016), Agrarisch Natuurbeheer (ANB) of de Nadere subsidieregels aanplant bomen in Limburg 2020 kunnen worden gerealiseerd respectievelijk kunnen worden aangevraagd.

  • Praktijkgericht onderzoek gericht op de uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van soorten.

  • Initiatieven binnen de samenleving die het draagvlak voor soorten vergroten.

  • Publicatie van gegevens over soorten.

  Aanvrager

  Grondeigenaren, grondgebruikers, gemeenten, waterschappen, onderzoeksinstituten, particulieren, instellingen zonder winstoogmerk en intermediërende instellingen (zoals bijv. IKL, Bosgroep).

  Toepassingsgebied

  De activiteiten dienen in overwegende mate gericht te zijn op de Nederlandse provincie Limburg en/of aanwijsbaar ten goede te komen aan de Nederlandse provincie Limburg.

  Subsidiabele kosten

  • kosten van eenmalige maatregelen, niet zijnde productieve investeringen.

  • kosten van praktijkgerichte onderzoeken die toepasbaar zijn in de Nederlandse provincie Limburg.

  • kosten van initiatieven die het maatschappelijk draagvlak voor soorten vergroten.

  • kosten van publicatie(s).

  • kosten zoals bepaald in artikel 2 lid 1 sub c en sub d van de Nadere regels subsidiabele kosten in het kader van het verstrekken van projectsubsidie 2017, mits deze direct verband hebben met de hierboven vermelde beoogde activiteiten.

  Subsidiepercentage/bedrag

  Maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten.

   

  Inzet van vrijwilligersuren kan dienen als cofinanciering/eigen inbreng van de aanvrager op basis van een uurtarief € 27,50.

   

  De subsidie mag echter niet daadwerkelijk worden ingezet als dekking voor de bijdrage in natura. Deze bijdrage in natura dient door aanvrager zelf gedragen te worden en in de begroting inzichtelijk gemaakt te worden.

  Nadere eisen, voorwaarden en verplichtingen; EU-kaders

  Het gaat om prioritaire soorten voor de actieve soortenbescherming zoals vermeld in de natuurvisie (boomkikker, knoflookpad, vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad, vuursalamander, kamsalamander, zandhagedis, gladde slang, muurhagedis, hamster, bever, otter, eikelmuis, hazelmuis, wilde kat, ingekorven vleermuis, meervleermuis, bechsteins vleermuis, vale vleermuis, grauwe klauwier, oehoe, rode wouw, boomvalk, wespendief, vliegend hert, donker pimpernelblauwtje en patrijs).

   

  Van deze lijst kan gemotiveerd worden afgeweken wanneer het gaat om bedreigde soorten die binnen Nederland alleen of in belangrijke mate in Limburg voorkomen of voorkwamen en waarvan het leefgebied weer geschikt is. Stapeling van subsidies in het kader van Natuur en landschapsbeheer Limburg (Svnl), Agrarisch natuurbeheer (ANB) en/of de Nadere subsidieregels aanplant bomen in Limburg 2020 met subsidies voor soortenbeleid is in het kader van deze regeling niet mogelijk.

   

  Kosten betreffende grondverwerving, grondafwaardering en aanplant van bomen (meer dan 100 bomen) komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

   

  Maatregelen en activiteiten komen slechts dan voor subsidie in aanmerking als verwacht mag worden dat de resultaten relevant en bruikbaar zullen zijn voor bescherming, instandhouding, en ontwikkeling van de bedoelde soorten of hun leefgebieden.

   

  Bij eenmalige maatregelen gericht op uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van soorten, is de subsidieontvanger verplicht om een gebied ten minste 10 jaar of een kleine faunavoorziening gedurende 5 jaar na realisatie deugdelijk te beheren en moet bij schade aan de voorziening of verlies van natuurwaarden ten gevolge van ondeugdelijk beheer de subsidie geheel of gedeeltelijk terugbetalen.

   

  Aanvrager is een landbouwer of andere ondernemer: geen additioneel EU-kader mits het niet-productieve investeringen betreft, anders is de de-minimisverordening van toepassing.

   

  Indien niet wordt voldaan aan een of meer van bovenstaande voorwaarden, dan zal de subsidieaanvraag worden afgewezen.

 • B.

  In de bijlage wordt paragraaf 2.5 “Faunabeheer” gewijzigd en komt als volgt in zijn volledigheid nu te luiden:

  2.5 Faunabeheer

  Doel

  Realisatie faunabeheer zoals vastgelegd in hoofdstuk 7.3 van de “Natuurvisie Limburg 2016, Samen bereiken we natuurlijk meer!”

  Beoogde activiteiten

  • De aanschaf of het plaatsen van duurzame preventieve maatregelen en/of middelen ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.

  • Praktijkgericht onderzoek gericht op het voorkomen van schade aan onder andere gewassen of vee veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.

  Aanvrager

  Grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheid, terreinbeheerders en coördinerende organisaties.

  Toepassingsgebied

  De activiteiten dienen in overwegende mate gericht te zijn op de Nederlandse provincie Limburg en/of aanwijsbaar ten goede te komen aan de Nederlandse provincie Limburg.

  Subsidiabele kosten/niet-subsidiabele kosten

  • kosten van middelen of maatregelen om faunaschade te voorkomen.

  • kosten van het plaatsen en onderhouden van preventieve middelen.

  • kosten van praktijkgericht onderzoek naar de preventie van faunaschade.

  • kosten van coördinatie van gebiedsgerichte schadepreventie in samenwerkingsverband.

  • kosten zoals bepaald in artikel 2 lid 1 sub c en d van de Nadere regels subsidiabele kosten in het kader van het verstrekken van projectsubsidie 2017, mits deze direct verband hebben met de hierboven vermelde beoogde activiteiten.

   

  Niet subsidiabel zijn eigen uren van de grondgebruikers.

  Subsidiepercentage/bedrag

  De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten.

   

  In het geval van een aanvraag van een individueel agrarisch bedrijf geldt een maximaal provinciaal subsidiebedrag van € 10.000,- per subsidieaanvraag.

   

  Inzet van vrijwilligersuren kan dienen als cofinanciering/eigen inbreng van de aanvrager op basis van een uurtarief € 27,50.

  De subsidie mag echter niet daadwerkelijk worden ingezet als dekking voor de bijdrage in natura. Deze bijdrage in natura dient door aanvrager zelf gedragen te worden en in de begroting inzichtelijk gemaakt te worden.

  Nadere eisen, voorwaarden en verplichtingen; EU-kaders

  Het gaat alléén om het voorkomen van schade aan landbouwgewassen of vee door in het wild levende beschermde diersoorten in de bedrijfsmatige landbouw.

   

  Er is in het afgelopen jaar aantoonbaar schade veroorzaakt door de betreffende diersoorten, en deze steeg uit boven het eigen risico (zoals opgenomen in de beleidsregels tegemoetkoming faunaschade) of er kan op een andere wijze schadedreiging aannemelijk worden gemaakt.

   

  Alleen de preventieve maatregelen en/of middelen zoals opgenomen in de Faunaschade-preventiekit van BIJ12 (www.bij12.nl) komen voor subsidiëring in aanmerking.

   

  De subsidieontvanger is verplicht om een preventief middel gedurende ten minste 5 jaar na subsidievaststelling deugdelijk te beheren en moet bij schade aan de voorziening ten gevolge van ondeugdelijk beheer de subsidie geheel of gedeeltelijk terugbetalen.

   

  Aanvrager is een landbouwer of andere ondernemer: geen additioneel EU-kader mits het niet-productieve investeringen betreft, anders is de de-minimisverordening van toepassing.

   

  Indien niet wordt voldaan aan een of meer van bovenstaande voorwaarden, dan zal de subsidieaanvraag worden afgewezen.

Artikel II Overgangsrecht

Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijziging blijven de bepalingen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. (Pb. 2019, nr. 7241) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 

Aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen en waarover bij inwerkingtreding van deze wijzigingen nog niet is beslist, worden geacht op basis van de gewijzigde Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. te zijn ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. (Pb. 2019, nr. 7241)

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 juni 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven