Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 4123Beschikkingen | afhandelingBeschikking Wet natuurbescherming, Nieuwe Laantjes 21 t/m 41 en 48 t/m 60 te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om ontheffing te verlenen voor het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de huismus bij het uitvoeren van sloop- en nieuwbouw werkzaamheden aan woningen. De locatie betreft Nieuwe Laantjes 21 t/m 41 en 48 t/m 60, 2584 RT te Den Haag.

Bezwaar

De beschikking is op 26 juni 2020 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 7 augustus 2020 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00573532. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.