Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2020, 4100Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het verlenen van mandaat aan SNN inzake de Subsidieregeling "De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020"

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 23 juni 2020, nr. A. 19, afdeling ECP, dossiernummer K 21469 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende:

 • -

  dat het gewenst is om mandaat te verlenen aan het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, hierna SNN, inzake de behandeling van aanvragen om subsidie en de verdere afhandeling daarvan in het kader van de Subsidieregeling "De anderhalve-meter-regeling Provincie Groningen 2020"

 

Gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen hetgeen volgt:

 

Mandaatbesluit SNN Subsidieregeling "De anderhalve-meter-regeling Provincie Groningen 2020"

Artikel 1 Mandaat en machtiging

 • 1.

  Aan het Dagelijks Bestuur van het SNN (hierna: DB-SNN) wordt voor de taken en bevoegdheden genoemd in artikel 2 van dit besluit, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat, volmacht en machtiging verleend ter uitvoering van de Subsidieregeling " De anderhalve-meter- regeling Provincie Groningen 2020".

 • 2.

  Het DB-SNN is bevoegd ten aanzien van de taken en bevoegdheden die krachtens dit besluit kunnen worden uitgeoefend ondermandaat te verlenen. Deze besluiten worden schriftelijk genomen. Dit besluit is hierop van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Onder de in artikel 2 genoemde taken en bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

 • 4.

  Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit wordt voor mandaat gelezen: machtiging of volmacht.

Artikel 2 Omvang van het mandaat

Het mandaat strekt zich uit over de navolgende taken en bevoegdheden:

Subsidie:

 • a.

  het nemen van besluiten tot het buiten behandeling laten van aanvragen;

 • b.

  het nemen van besluiten tot vaststelling, intrekking, wijziging of weigering van subsidie;

 • c.

  het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling;

 • d.

  het opschorten van de verplichting tot betaling van een subsidiebedrag, met ingang van de dag waarop de subsidieontvanger schriftelijk in kennis is gesteld van het ernstige vermoeden dat er grond bestaat om toepassing te geven aan artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), tot en met de dag waarop de beschikking omtrent de intrekking of wijziging is bekendgemaakt of de dag waarop sedert de kennisgeving van het ernstige vermoeden dertien weken zijn verstreken;

 • e.

  het nemen van besluiten over de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen;

 • f.

  het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of dwangsommen;

 • g.

  het nemen van besluiten omtrent de verplichting tot betaling van een geldsom als bedoeld in afdeling 4.4.1 van de Awb en besluiten tot vaststelling van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente als bedoeld in afdeling 4.4.2 van de Awb;

 • h.

  het nemen van besluiten tot stuiting van de verjaring van een rechtsvordering tot betaling van een bestuursrechtelijke geldschuld als bedoeld in afdeling 4.4.3 van de Awb;

 • i.

  het invorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen bij dwangbevel als bedoeld in afdeling 4.4.4 van de Awb;

Rechtsbescherming:

 • j.

  het nemen van besluiten op bezwaar;

 • k.

  het nemen van besluiten tot het instellen van een (hoger)beroepsprocedure (procesbesluit);

 • l.

  het optreden als gemachtigde in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures, waaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en indienen van processtukken en het optreden als gemachtigde ter zitting;

 • m.

  voor de behandeling van bezwaarschriften wordt gebruik gemaakt van de bezwaarschriftencommissie van het SNN, de werkwijze van de bezwaarschriftencommissie is vastgelegd in de Verordening op de bezwaarschriftencommissie SNN 2014.

Artikel 3 Voorschriften bij gebruik mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bij dit besluit opgedragen taken en bevoegdheden wordt in elk geval in acht genomen:

  • a.

   het daaromtrent gestelde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, beleidsregel en specifieke instructies;

  • b.

   de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Subsidieregeling " De anderhalve-meter-regeling Provincie Groningen 2020" en

  • c.

   het door het bevoegde bestuursorgaan beschikbaar gestelde budget.

 • 2.

  In onderstaande gevallen bespreekt het DB-SNN voorgenomen besluiten als bedoeld in artikel 2 met Gedeputeerde Staten:

  • a.

   bij politiek-bestuurlijke, juridische en financiële risico's;

  • b.

   indien Gedeputeerde Staten dit hebben aangegeven;

  • c.

   bij twijfel omtrent de reikwijdte of toepassing van dit mandaatbesluit.

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Besluiten die krachtens dit besluit in mandaat zijn genomen worden als volgt ondertekend: Gedeputeerde Staten van Groningen, namens dezen,

 • 2.

  Bij de ondertekening door de houder van een ondermandaat wordt het in het eerste lid vermelde aangevuld met: namens deze,

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Provinciaal Blad en treedt in werking op 1 juli 2020.

 

Groningen, 23 juni 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.