Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2020, 4099Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Noord-Brabant - Mandaatbesluit verantwoording Wet bgt

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

besluiten:

Artikel 1 Mandaat

Aan de programmamanager die ingevolge zijn programma verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Wet basisregistratie grootschalige topografie de bevoegdheid te mandateren tot het ingevolge artikel 30 van die wet:

 • a.

  jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de voor Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant krachtens die wet geldende verplichtingen;

 • b.

  vaststellen van de resultaten van voornoemd onderzoek;

 • c.

  toezenden van een afschrift van de resultaten van dat onderzoek aan de verantwoordelijke Minister.

Artikel 2 Registratie en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt gevoegd in het mandaatregister, bedoeld in de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit verantwoording Wet bgt.

 

's-Hertogenbosch, 23 juni 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA