Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 4090VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van 23 juni 2020, PZH-2020-741848523, tot verlenging en wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de regeling te continueren en hierin enkele wijzigingen aan te brengen ter bevordering van de moleninstandhouding en ter verbetering van de uitvoerbaarheid;

 

 

Besluiten:

ARTIKEL I  

De Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid wordt ‘50% van de subsidiabele kosten’ vervangen door ‘60% van de subsidiabele kosten’.

 • 2.

  In het tweede lid wordt ‘minder zou bedragen dan €7.500,00’ vervangen door ‘minder zou bedragen dan €9.000,00’.

 

B.

Artikel 29 komt te luiden:

In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd dat de werkzaamheden uiterlijk 2 jaar na de bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te hebben afgerond.

 

C.

In artikel 36 wordt ‘Deze regeling vervalt op 1 juli 2020’ vervangen door ‘Deze regeling vervalt op 1 juli 2023’.

ARTIKEL II  

 • 1.

  De Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013, zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn verleend dan wel vastgesteld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, is artikel I, onderdeel B, van toepassing op subsidies die op het moment van inwerkingtreden van dit besluit nog niet zijn vastgesteld.

ARTIKEL III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2020

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

drs. H.M.M. Koek

secretaris

drs. J. Smit

voorzitter

Toelichting op de wijzigingen

ARTIKEL I

 

A.

Het in artikel 27, eerste lid, opgenomen subsidiepercentage voor groot onderhoud wordt verhoogd met 10%. Hiermee wordt het percentage in overeenstemming gebracht met het gehanteerde en per 1 januari 2019 verhoogde subsidiepercentage in de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van het rijk. Omdat onderhoudsposten minimaal € 15.000,00 dienen te bedragen om als groot onderhoud te worden aangemerkt, dient de te verstrekken subsidie bij het gewijzigde subsidiepercentage minimaal € 9.000,00 te bedragen. Artikel 27, tweede lid wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

 

B.

De in artikel 29 opgenomen maximale looptijd wordt verlengd van 1 naar 2 jaar. Om moleneigenaren voldoende tijd te geven om de cofinanciering rond te krijgen en gespecialiseerde bedrijven die zich bezighouden met het molenonderhoud om de werkzaamheden in te plannen en uit te voeren, wordt de uitvoeringstermijn verruimd met een jaar.

 

C.

De in artikel 36 opgenomen looptijd van de regeling wordt gewijzigd. Ten behoeve van de instandhouding van de molens en het blijven stimuleren van het draaien met de molens wordt de subsidieregeling tot en met 2023 voortgezet, zoals is opgenomen in het Coalitieakkoord 2020-2023.

 

ARTIKEL II

 

De wijzigingen zijn van toepassing op reeds ingediende aanvragen, maar niet op reeds verleende of vastgestelde subsidies. Het nieuwe artikel 29 is van toepassing op reeds verleende subsidies, omdat het wenselijk is om de nog lopende projecten een ruimere uitvoeringstermijn te geven.