Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 3784Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek, oktober 2018

Bekendmaking van het besluit van 09 juni 2020 - zaaknummer 2018-011078

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Gelet op artikel 1.3 en paragraaf 3 van Hoofdstuk 3 van de Verordening POP3 subsidies Gelderland, oktober 2018

 

Besluiten

Het Openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek, mei 2018, wordt als volgt gewijzigd:

 

 • I.

  Het eerste beslispunt komt te luiden:

  Het subsidieplafond bedraagt € 1.500.000,-, bestaande uit € 750.000,- ELFPO-middelen en € 750.000,- middelen van gemeenten of waterschappen;

 • II.

  Artikel 1 van Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   Onderdeel f komt te luiden:

   Overheidsfinanciering: De totale voor een project beschikbare overheidsfinanciering die bestaat uit de POP-subsidie, die geheel bestaat uit financiering afkomstig uit ELFPO, en cofinanciering van een gemeente of waterschap.

  • b.

   Onderdeel g komt te luiden:

   Cofinancieringsverklaring: De verklaring van de gemeente of het waterschap waarin staat dat de gemeente of het waterschap een in de subsidieaanvraag genoemd bedrag beschikbaar stelt.

 • III.

  Artikel 3, tweede lid, van Bijlage 1 komt te luiden:

  Een aanvrager dient een cofinancieringsverklaring bij zijn aanvraag te voegen waaruit blijkt dat de gemeente of het waterschap 50% van de totale subsidie voor zijn rekening neemt met een minimum van € 15.000,- en een maximum van € 60.0000,-.

 • IV.

  De toelichting wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   De toelichting bij artikel 3 bij de artikelsgewijze toelichting komt te luiden:

   Bij de aanvraag om subsidie dient een cofinancieringsverklaring van de betreffende gemeente of waterschap gevoegd te worden. In de cofinancieringsverklaring geeft de gemeente of het waterschap aan dat zij hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde POP-subsidie.

  • b.

   In de toelichting bij artikel 5 wordt “gemeentelijke middelen” vervangen door: middelen van de gemeente of het waterschap.

  • c.

   In de toelichting bij artikel 5 wordt “gemeentelijke co-financiering” vervangen door: cofinanciering van de gemeente of het waterschap.

 • V.

  Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018.

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Ernst Boere

Teammanager Programmering, Vitaal Platteland