Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2020, 3698Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel, Kennisgeving Beleidsaanpassing provinciaal omgevingsbeleid voor verblijfsrecreatie.

Besluit: dd. 03-06-2020

Kenmerk: 2020/1100914

Inlichtingen bij: A Gijsendorffer

Telefoon: 038 – 499 88 99

E-mail: A.Gijsendorffer@overijssel.nl

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Overijssel, maken bekend dat:

Provinciale Staten in hun vergadering van 3 juni 2020 nieuw beleid voor verblijfsrecreatie hebben vastgesteld. Het nieuwe beleid stelt het toekomstperspectief van vakantieparken centraal. Uitgangspunt blijft revitalisering en het terugbrengen van het park naar een duurzaam recreatieve bedrijfsvoering. Nieuw is dat als voldoende gemotiveerd kan worden dat een recreatief toekomstperspectief ontbreekt, transformatie of sanering van een park mogelijk wordt gemaakt. Om dit toekomstperspectief financieel haalbaar(der) te maken, biedt het nieuwe beleid mogelijkheden om tijdelijk andere functies toe te staan. Daarmee kan een bijdrage geleverd worden aan het verminderen van de huidige krapte op de woningmarkt. Gezien de beperkte bijdrage van solitaire recreatiewoningen aan het recreatiefproduct van Overijssel, biedt het nieuwe beleid ruimte om hieraan, onder voorwaarden, andere bestemmingen toe te kennen.

Het nieuwe beleid voor verblijfsrecreatie zal bij de eerstkomende jaarlijkse actualisatieronde (APK) integraal opgenomen worden in de Omgevingsvisie en -verordening. Met de publicatie van het nieuwe beleid krijgen gemeenten de mogelijkheden om, vooruitlopend op deze voorgenomen doorvertaling in de Omgevingsvisie en -verordening, in concrete gevallen al te anticiperen op dit beleid.

Online bekijken

U kunt het nieuwe beleid online bekijken op: https://overijssel.notubiz.nl/document/8758616/1/Statenvoorstel_Beleidsaanpassing_provinciaal_omgevingsbeleid_voor_verblijfsrecreatie