Wijziging Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 9 juni 2020, kenmerk 4.3/2020001233, team Economie, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUITEN:

 

de Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0, zoals vastgesteld bij hun besluit van 9 juli 2019, kenmerk 4.8/2019001674, Provinciaal Blad nummer 5152 van 2019, als volgt te wijzigen.

 

Artikel I

Artikel 2 komt te luiden:

 

Artikel 2  

De subsidie heeft tot doel om de Drentse economie binnen de provinciale economische speerpunten te stimuleren. Drentse mkb-ondernemers worden door het inhuren van een kennisleverancier voor het geven van advies gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

 

Artikel II

Artikel 3, tweede lid, komt te luiden:

 

Artikel 3, tweede lid

De kennisleverancier levert advies ten behoeve van:

 

Artikel III

Artikel 12, eerste lid, onder a, komt te luiden

 

Artikel 12, eerste lid, onder a:

optie 1: De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de hoogte van de subsidiabele kosten van het advies met een maximum van € 2.000,--, waarbij de aanvrager zorg draagt voor een eigen bijdrage van € 800,--;

 

Artikel IV

Artikel 12, tweede lid, komt te luiden:

 

Artikel 12, tweede lid

Een aanvrager kan slechts eenmaal voor optie 1 en optie 2 in aanmerking komen.

 

Artikel V

Artikel 12, derde lid, komt te luiden:

 

Artikel 12, derde lid

Voor eenmanszaken zonder personeel is alleen optie 1 beschikbaar en wordt de hoogte van de subsidie bepaald door de hoogte van de subsidiabele kosten van het advies met een maximum van € 1.000,--, waarbij de aanvrager zorg draagt voor een eigen bijdrage van € 300,--.

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven: 15 juni 2020

 

Naar boven